การขอประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว

ประเทศไทยเราเป็นแหล่งที่เอื้อต่อการลงทุนทำธุรกิจในแทบทุกด้าน มีทั้งทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์ และแรงงานจำนวนมากที่ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย ซึ่งความหมายของคนต่างด้าวตามกฎหมาย ได้แก่

 1. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 2. นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
 3. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งเป็นของบคคลหรือนิติบุคคลตามข้อ 1 หรือ 2
 4. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลในข้อ 1, 2 หรือ 3

ธุรกิจในประเทศไทยที่คนต่างด้าวไม่สามารถทำได้

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางประเภทและบางประเภทจะประกอบธุรกิจได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรอง แล้วแต่กรณี ซึ่งประเภทธุรกิจที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว แยกเป็น 3 บัญชี คือ

บัญชีหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ ได้แก่

 1. การทำกิจการหนังสือพิมพ์ การทำกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์
 2. การทำนา ทำไร่ หรือทำสวน
 3. การเลี้ยงสัตว์
 4. การทำป่าไม้และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ
 5. การทำการประมงเฉพาะการจับสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยและในเขตเศรษฐกิจ จำเพาะของประเทศไทย
 6. การสกัดสมุนไพรไทย
 7. การค้าและการขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทยหรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
 8. การทำหรือหล่อพระพุทธรูปและการทำบาตร
 9. การค้าที่ดิน

บัญชีสอง เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้แก่

หมวด 1 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ

1. การผลิต การจำหน่าย และการซ่อมบำรุง

 • (ก) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดินปืน วัตถุระเบิด
 • (ข) ส่วนประกอบของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
 • (ค) อาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางการทหาร
 • (ง) อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์สงครามทุกประเภท

2. การขนส่งทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบิน ในประเทศ

หมวด 2 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน

 1. การค้าของเก่า หรือศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย
 2. การผลิตเครื่องไม้แกะสลัก
 3. การเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์ลวดลาย ผ้าไหมไทย
 4. การผลิตเครื่องดนตรีไทย
 5. การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือเครื่องเขิน
 6. การผลิตถ้วยชามหรือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย

หมวด 3 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม

 1. การผลิตน้ำตาลจากอ้อย
 2. การทำนาเกลือ รวมทั้งการทำเกลือสินเธาว์
 3. การทำเกลือหิน
 4. การทำเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือย่อยหิน
 5. การแปรรูปไม้เพื่อทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้สอย

บัญชีสาม เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้แก่

 1. การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่
 2. การทำการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 3. การทำป่าไม้จากป่าปลูก
 4. การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์ดบอร์ด
 5. การผลิตปูนขาว
 6. การทำกิจการบริการทางบัญชี
 7. การทำกิจการบริการทางกฎหมาย
 8. การทำกิจการบริการทางสถาปัตยกรรม
 9. การทำกิจการบริการทางวิศวกรรม
 10. การก่อสร้าง ยกเว้น
 • (ก) การก่อสร้างสิ่งซึ่งเป็นการให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชนด้านการ สาธารณูปโภคหรือการคมนาคมที่ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี หรือความชำนาญในการก่อสร้างเป็นพิเศษ โดยมีทุนขั้นต่ำของคนต่างด้าวตั้งแต่ห้าร้อยล้านบาทขึ้นไป
 • (ข) การก่อสร้างประเภทอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 1. การทำกิจการนายหน้าหรือตัวแทน ยกเว้น
 • (ก) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริการที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสินค้าเกษตรหรือตราสารทางการเงินหรือ หลักทรัพย์
 • (ข) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหรือจัดหาสินค้าหรือบริการที่จำเป็นต่อการผลิตหรือการให้บริการของวิสาหกิจในเครือเดียวกัน
 • (ค) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย จัดซื้อหรือจัดจำหน่ายหรือจัดหา ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการจำหน่ายซึ่งสินค้าที่ผลิต ในประเทศหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศอันมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีทุนขั้นต่ำของคนต่างด้าวตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
 • (ง) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนประเภทอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 1. การขายทอดตลาด ยกเว้น
 • (ก) การขายทอดตลาดที่มีลักษณะเป็นการประมูลซื้อขายระหว่างประเทศที่มิใช่การประมูลซื้อขายของเก่า วัตถุโบราณ หรือศิลปวัตถุซึ่งเป็นงาน ศิลปกรรม หัตถกรรม หรือโบราณวัตถุของไทย หรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
 • (ข) การขายทอดตลาดประเภทอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 1. การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้
 2. การค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ำรวมทั้งสิ้นน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท หรือที่มีทุนขั้นต่ำของแต่ละร้านค้าน้อยกว่ายี่สิบล้านบาท
 3. การค้าส่งสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ำของแต่ละร้านค้าน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
 4. การทำกิจการโฆษณา
 5. การทำกิจการโรงแรม เว้นแต่บริการจัดการโรงแรม
 6. การนำเที่ยว
 7. การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
 8. การทำกิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช
 9. การทำธุรกิจบริการอื่น ยกเว้นธุรกิจบริการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การขอประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าวต้องยื่นที่ไหน

การขอประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าวให้ยื่น ณ สำนักบริการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ชั้น 8 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2547 4425-26 โทรสาร 0 2547 4427 หรือที่ E-mail Address: foreign@dbd.go.th ซึ่งในการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชี 2 และบัญชี 3 แบบฟอร์มที่ใช้คือแบบ ต.2 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และมีค่าธรรมเนียมคำขอ 2,000 บาท

PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd. บริการรับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี ยื่นภาษี ต่อวีซ่า รับทำ Work permit บริการที่ปรึกษา

PMP SERVE (THAILAND) เป็นผู้ให้บริการบริการขอใบอนุญาตทำงาน รับทำ Work Permit ที่มีความชำนาญสูง พร้อมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Work Permit อย่างครอบคลุม อาทิ การขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ การต่อใบอนุญาต Work Permit การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน การแจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น ดูแลท่านโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ที่จะช่วยให้การขอใบอนุญาตทำงานของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการขอ Work Permit และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ และเป็นระบบ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านสำหรับบริษัทที่ต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร รับรองผ่านง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาซ้ำ

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 396 -2452

ที่มา

https://www.dbd.go.th/download/foreign_file/pdf/foreing_basic.pdf

https://www.dbd.go.th/download/forign_law/howto/quiz.pdf

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20170329141057.pdf

Scroll to Top