การขอใบอนุญาตทำงานใหม่ และขอเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน

บริการขอวีซ่าทำงานใหม่

ชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการประกอบธุรกิจ ดำเนินกิจการ หรือเป็นลูกจ้างในทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้ ส่วนการขอวีซ่าทำงาน คือ การยื่นขอวีซ่า 1 ปี (Non-B) หลังจากได้ใบอนุญาตการทำงานแล้ว โดยเมื่อชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตการทำงานเรียบร้อยแล้ว ชาวต่างด้าวต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี อ่านต่อ...

visa renewal

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่าทำงาน (Visa Non-B) คืออะไร ต่างกันอย่างไร?

• Work Permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน คือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย จะออกให้แก่ต่างด้าว ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ออกโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
• Visa Non-B หรือ วีซ่าธุรกิจ คือ ใบอนุญาตเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงาน ออกโดยสถานกงสุลไทย กระทรวงต่างประเทศ หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การทำงานในประเทศไทย จะต้องขออนุญาตทั้ง 2 อย่างนี้ควบคู่กัน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าทำงาน

เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุวีซ่าทำงาน Work Permit ในกรณีทั่วไปมีดังนี้

 • 01
  แบบคำร้อง
 • 02
  สำเนาหนังสือเดินทาง ต่าชาติ
 • 03
  รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • 04
  ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 • 05
  หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่าง
 • 06
  หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 • 07
  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
 • 08
  สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
 • 09
  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ. 01 และหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน) (แสดงฉบับจริง)
 • 10
  สำเนางบการเงินปีล่าสุดที่ได้รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • 11
  สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) รับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • 12
  สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูต
 • 13
  สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทยทั้งหมด)
 • 14
  หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
 • 15
  แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรืออาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ
 • 16
  แผนที่บริษัท
 • --- เอกสารประกอบอื่น ตามที่เจ้าหน้าที่ ตม.ร้องขอ ---

ขั้นตอนการจัดทำ

1. ยื่นขอวีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) อายุ 90 วัน จากสถานกงสุลไทย หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย
2. เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ให้รีบดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) (ตท. 1) อายุ 1 ปี ที่กรมการจัดหางานภายใน 30 วัน
การดำเนินการยื่นเพื่อขอใบอนุญาติทำงาน สำหรับเอกสารเรียบร้อยถูกต้อง แล้วเสร็จภายใน 1-2 วัน
สำนักงานจัดหางาน ออกใบรับเล่ม Work Permit และนัดรับเล่ม
ต่างชาติต้องแสดงตัวรับเล่ม Work Permit และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่จัดหางาน ตามกำหนดการที่ออกใบนัดหมาย
3. หลังจากได้รับใบอนุญาตทำงาน ให้ต่ออายุวีซ่าธุรกิจอายุ 1 ปี ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 30 วัน

บริการขอวีซ่าทำงานใหม่ กับ PMP SERVE (THAILAND) "ครบจบ" ในที่เดียว

PMP SERVE (THAILAND) เป็นผู้ให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน รับทำวีซ่าทำงาน รับทำWork Permit ที่มีความชำนาญสูง พร้อมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Work Permit อย่างครอบคลุม อาทิ การขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างด้าว การต่อใบอนุญาต Work Permit การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน การแจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น ดูแลท่านโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ที่จะช่วยให้การขอใบอนุญาตทำงานหรือการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการขอ Work Permit และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ และเป็นระบบ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่าน รับรองผ่านง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาซ้ำ

pmp_service_001

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการขอต่ออายุวีซ่าทำงาน จาก PMP SERVE (THAILAND)

จ้างจดทะเบียนบริษัท

เน้นความรวดเร็วเป็นสำคัญ

ให้บริการและแก้ปัญหาที่รวดเร็ว กระชับ ฉับไว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

ทีมงานมืออาชีพ

ทุกบริการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักกฎหมายโดยทีมงานมืออาชีพ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ

รับจดบริษัท

โปร่งใส

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ลูกค้าในการตัดสินใจทางธุรกิจ ทุกขั้นตอนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

รับจัดตั้งบริษัท

ครบทุกประเภท

NEW BUSINESS VISA NON-B, NEW WORK PERMIT, MULTIPLE RE ENTRY PERMIT, REPORTING EVERY 90DAYS, RENEW BUSINESS VISA NON-B, RENEW WORK PERMIT, CHANGE TYPE OF VISA, RETIREMENT VISA, MARRIAGE VISA

รับจดจัดตั้งบริษัท

อัตราค่าบริการที่เหมาะสม

ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย ในราคาเหมาะสม พร้อมติดตามรับผิดชอบและดูแลอย่างใกล้ชิด

บริการขอเปลี่ยนวีซ่าทำงาน

visa renewal

การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือการเปลี่ยนประเภทวีซ่าของชาวต่างด้าวสามารถทำได้หลายกรณี ได้แก่

ทั้งนี้ การเปลี่ยนประเภทวีซ่าที่เห็นได้บ่อย คือ การขอเปลี่ยนวีซ่าทำงาน ด้วยประเทศไทยมีองค์ประกอบหลายประการที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติต้องการเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำ อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศที่หลากหลาย ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ชาวต่างชาติกลุ่มนี้มักจะเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ก่อนจะเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานหรือวีซ่าประเภทอื่นในภายหลัง

1. เพื่อทำงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (รหัส B)
2. เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี (รหัส O/O-A)
3. เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท (รหัส B)
4. เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของชาวต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. (รหัส O)
5. เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของชาวต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร (รหัส O)

6. เพื่อศึกษา (รหัส ED)
7. เพื่อดูแลบุตร ซึ่งกำลังศึกษาในประเทศไทย (รหัส O)
8. เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (รหัส O)
9. เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (รหัส O)
10. เพื่อศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม (รหัส R)
11. เพื่อทำงานในมูลนิธิ (รหัส O)

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอเปลี่ยนวีซ่าทำงาน

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทตรวจตราเพื่อทำงาน NON-B (อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

 • 01
  แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist Visa หรือ Transit Visa เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
 • 02
  สำเนาหนังสือเดินทาง (เช่น หน้าข้อมูลส่วนตัว, รอยตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี), บัตรขาออก (ตม.6))
 • 03
  รูปถ่าย ขนาด 4x6 ซม. หรือ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • 04
  ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 • 05
  หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานและขอความร่วมมือในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ระบุชื่อบริษัท, ชื่อผู้ยื่นคำขอ, ตำแหน่ง, ความรู้ความสามารถและเหตุผลในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น NON-B) (เรื่อง ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • 06
  หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 • 07
  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (รับรองโดยนายทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • 08
  สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (แบบ พ.ค.0401)
 • 09
  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20), คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.09), คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01), หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุนและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (รับรองโดยนายทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • 10
  สำเนางบการเงินปีล่าสุด (ต้องผ่านการคัดและรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร)
 • 11
  สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) (ต้องผ่านการคัดและรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร พร้อมใบเสร็จ)
 • 12
  สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว (ต้องผ่านการแปลภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของบุคคลต่างด้าวประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย) (ติดต่อสอบถาม 0-2575-1058-60 หรือ Call Center 0-2572-8442)
 • 13
  แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน (แบบ สตม.4) (แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นพยาน)
 • 14
  สำเนารายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทยตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับสุดท้าย ต้องผ่านการรับรองจากกรมสรรพากร พร้อมใบเสร็จ)
 • 15
  หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
 • 16
  แสดงรูปภาพสีของบริษัทถ่ายให้เห็น อาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคารหรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน ประมาณ 6-7 ภาพ คนต่างชาติต้องถ่ายรูปคู่กับกรรมการและแนบสำเนาบัตรประชาชน กรรมการพร้อมลายเซ็น (หากกรรมการเป็นต่างชาติให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน)
 • 17
  หาก ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่ 3) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ (ย้อนหลัง 3 เดือน)
 • 18
  แผนที่บริษัท
 • 19
  เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แนบใบเสร็จค่าธรรมเนียมการรับรอง และ/หรือ การคัดสำเนาด้วย

  -----เอกสารสำคัญอื่นที่ ตม.ร้องขอ------

ขั้นตอนการจัดทำ

 1. ยื่นขอวีซ่า Non-B ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของชาวต่างชาติ หรือ ยื่นขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตราวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-B ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยถือวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa), คนเดินผ่านทาง (Transit Visa), ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90
 2. เมื่อได้รับการตรวจลงตราวีซ่าเป็นวีซ่าประเภท Non-B แล้ว ต้องดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต่อกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยเจ้าหน้าที่จะให้ใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้นจะพิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอ และขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสถานที่ทำงานนั้น ๆ โดยทั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีต่อครั้ง ซึ่งปกติโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่จะให้เป็นระยะเวลา 1 ปี
 3. เมื่อได้ใบอนุญาตทำงานแล้ว จึงดำเนินการยื่นขอต่อวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-B ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นระยะเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยต้องยื่นก่อนวีซ่า 90 วันหมดอายุ ในกรณีที่ชาวต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้ามาใประเทศไทย นายจ้างสามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit แทนลูกจ้างก่อนได้ โดยลูกจ้างชาวต่างชาติต้องเข้ามาแสดงตัวและรับใบอนุญาตทำงาน Work Permit ภายใน 30 วัน
 4. หลังจากได้รับใบอนุญาตทำงานและวีซ่า Non-B 1 ปีแล้ว ชาวต่างชาติจะต้องไปรายงานตัวเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัย ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ทุก ๆ 90 วัน ในกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ไปรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไปเมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย

บริการขอเปลี่ยนวีซ่าทำงาน กับ PMP SERVE (THAILAND) "ครบจบ" ในที่เดียว

PMP SERVE (THAILAND) เป็นผู้ให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน รับทำวีซ่าทำงาน รับทำWork Permit ที่มีความชำนาญสูง พร้อมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Work Permit อย่างครอบคลุม อาทิ การขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างด้าว การต่อใบอนุญาต Work Permit การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน การแจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น ดูแลท่านโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ที่จะช่วยให้การขอใบอนุญาตทำงานหรือการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการขอ Work Permit และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ และเป็นระบบ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่าน รับรองผ่านง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาซ้ำ

pmp_service_001

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการขอเปลี่ยนวีซ่าทำงาน จาก PMP SERVE (THAILAND)

จ้างจดทะเบียนบริษัท

เน้นความรวดเร็วเป็นสำคัญ

ให้บริการและแก้ปัญหาที่รวดเร็ว กระชับ ฉับไว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

ทีมงานมืออาชีพ

ทุกบริการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักกฎหมายโดยทีมงานมืออาชีพ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ

รับจดบริษัท

โปร่งใส

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ลูกค้าในการตัดสินใจทางธุรกิจ ทุกขั้นตอนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

รับจัดตั้งบริษัท

ครบทุกประเภท

NEW BUSINESS VISA NON-B, NEW WORK PERMIT, MULTIPLE RE ENTRY PERMIT, REPORTING EVERY 90DAYS, RENEW BUSINESS VISA NON-B, RENEW WORK PERMIT, CHANGE TYPE OF VISA, RETIREMENT VISA, MARRIAGE VISA

รับจดจัดตั้งบริษัท

อัตราค่าบริการที่เหมาะสม

ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย ในราคาเหมาะสม พร้อมติดตามรับผิดชอบและดูแลอย่างใกล้ชิด

สอบถามบริการขอต่อวีซ่าทำงาน และ บริการขอเปลี่ยนวีซ่า

ติดปัญหาในการทำเอกสารจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิและสมาคมทุกประเภท งานจดทะเบียนอื่นๆ รวมถึง การจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และ ใบอนุญาตทำงาน Work permit
ติดต่อเราทาง Line หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top