การจดทะเบียนบริษัทใหม่ (ภายใน 1 วัน)

การจดทะเบียนบริษัทใหม่ (ภายในวันเดียว)

สิ่งที่เรามอบพิเศษสำหรับลูกค้าจดทะเบียน และบริการบัญชีใหม่
• บริการฟรี จองชื่อบริษัท กระทรวงพาณิชย์
• บริการฟรี ออกแบบตราประทับ
• บริการฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• บริการฟรี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง สำนักงานประกันสังคม
• บริการฟรี นามบัตรผู้ประกอบการ ทั้งในระบบเอกสารและนามบัตรอิเลคทรอนิค
• บริการฟรี ออกแบบโลโก้บริษัท
• บริการฟรี รูปแบบแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารสำคัญอื่นๆ
• บริการฟรี ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ E-Fling สำหรับการจัดส่งงบการเงินกระทรวงพาณิชย์
• บริการฟรี จดแบบทะเบียนยื่นภาษีออนไลน์ ภ.อ.01
• บริการฟรี จดแบบผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
• บริการฟรี ให้คำแนะนำและปรึกษาธุรกิจ SMEs

คำร้องและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

1. คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชําระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท
4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
5. แบบวัตถุประสงค์ (แบบ ว.)
6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
7. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
8. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์กิจการข้อมูลเครดิต บริหารสินทรัพย์กิจการคลังสินค้า กิจการไซโลหรือกิจการห้องเย็น)
9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
10. สําเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ
11. สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
12. สําเนาข้อบังคับ (ถ้ามี)
13. สําเนาหลักฐานการรับชําระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
14. กรณีบริษัทจํากัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจํากัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนหรือกรณีบริษัทจํากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้น ที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคําขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจํานวนเงินที่สอดคล้องกับจํานวนเงินที่นํามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
15. แบบ สสช.1
16. แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
17. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจําตัว*
18. สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารสำคัญที่ ลูกค้าจดทะเบียนบริษัทใหม่ ได้รับ คือ

• ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
• หนังสือรับรองบริษัท
• รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท
• รายงานการประชุมตั้งบริษัท
• หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
• รายงานจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
• รายการการข้อบังคับ
• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

บริการจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายในวันเดียว

ราคาพิเศษ 12,000.- (รวมค่าธรรมเนียม+ค่าบริการ ทั้งสิ้น)
โทร. 065-396-2452 (PMP SERVE THAILAND)

Scroll to Top