การจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)

ในปัจจุบันนี้ การเปิดร้านค้าหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อมีร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือร้านแบบออนไลน์ก็ตาม ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2549 ที่ระบุไว้ว่า ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบธุรกิจ เพื่อยืนยันว่าธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีตัวตนจริง นอกจากนี้การจดทะเบียนพาณิชย์ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อได้อีกด้วย

ธุรกิจแบบไหนที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ธุรกิจหรือกิจการค้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ที่ดำเนินโดยบุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) และประกอบกิจการต่อไปนี้ จะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมธุรกิจการค้า ได้แก่        

1)     ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

2)     ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

3)   นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป

4)     ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

5)   ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับ จำนำ และการทำโรงแรม

6)     ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

7)     ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

8)     ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

9)     บริการอินเทอร์เน็ต

10)  ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

12)  การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

13)  การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

14)  การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

15)  การให้บริการตู้เพลง

16)  โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

ส่วนกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่

1)     การค้าเร่ การค้าแผงลอย

2)     พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล

3)     พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น

4)     พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม

5)     พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

6)     พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์

ผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบธุรกิจและอยู่ในข่ายผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์สามารถยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์โดยใช้แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ซึ่งสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th มากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง จากนั้นสามารถยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้ง เป็นต้น จำนวน 1 ชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ หรืออาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ โดยต้องแนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วย เมื่อยื่นคำขอเรียบร้อยแล้ว หากนายทะเบียนพาณิชย์เห็นว่าถูกต้อง ผู้ประกอบการก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมรีบจดทะเบียนและรับใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) ไว้เป็นหลักฐาน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์

การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดำเนินการดังต่อไปนี้

·      จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท

·      จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท

·      จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท

·      ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท

·      ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท

·   ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท (หนึ่งคำขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)

PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd. บริการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ต่อวีซ่า Work permit บริการที่ปรึกษา

PMP SERVE (THAILAND) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี การเงิน และการรับจดทะเบียนบริษัท ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนการค้า รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับต่อวีซ่า Work permit รับยื่นภาษี และบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงจร โดยทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์อย่างยาวนานที่จะคอยบริการทุกท่านด้วยความเอาใจใส่ รวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคายุติธรรม การันตีด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในการให้บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนการค้า รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ต่อวีซ่า Work permit ยื่นภาษี บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ พร้อมให้บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ ช่วยลดความยุ่งยาก และช่วยประหยัดเวลาด้วยการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 396 -2452

ที่มา

https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=373

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/text_people.pdf

Scroll to Top