การทำใบอนุญาตทำงาน (Work permit) อย่างถูกระเบียบ และกฎหมาย

ในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ให้ชาวต่างด้าว ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 รวมถึงจะต้องดำเนินการยื่นคำขอเพื่อให้ชาวต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าชาวต่างด้าวมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จึงควรทราบข้อกำหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างด้าวที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับชาวต่างด้าวเข้ามาทำงานที่มีคุณภาพตามความต้องการ สามารถตรวจสอบที่มาของคนต่างด้าวได้ และสามารถวางแผนการจ้างแรงงานให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการเกิดปัญหากรณีชาวต่างด้าวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานหรือทำงานต่อในประเทศไทย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการได้

ขั้นตอนการทำใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ใหม่

ในการยื่นขอ Work Permit ชาวต่างด้าวจำเป็นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist/Transit) จึงจะสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานได้ โดยการทำ Work permit ใหม่มีขั้นตอน ดังนี้

 1. ชาวต่างด้าวต้องได้รับวีซ่าธุรกิจ (Non-B) หรือใบอนุญาตเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานอายุ 90 วัน ซึ่งออกโดยสถานกงสุลไทย กระทรวงต่างประเทศ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. จัดเตรียมเอกสารตามที่กรมแรงงานระบุและดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ตท.1 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักจัดหางานประจำจังหวัดในพื้นที่
 3. เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาและนายทะเบียนลงนามอนุญาต ชาวต่างด้าวสามารถมารับใบอนุญาตทำงานได้ตามวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย
 4. หลังจากได้รับใบอนุญาตทำงาน ให้ชาวต่างด้าวต่ออายุวีซ่าธุรกิจที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 30 วัน

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

ชาวต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้วและมีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงานจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุอย่างน้อย 30 วันตามกรณี โดยเมื่อยื่นคำขอแล้ว ชาวต่างด้าวยังสามารถทำงานต่อไปก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต โดยการการต่อ Work permit มีขั้นตอน ดังนี้

 1. ชาวต่างด้าวต่ออายุวีซ่าธุรกิจ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดในพื้นที่
 2. จัดเตรียมเอกสารตามที่กรมแรงงานระบุ รวมถึงใบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (แบบ ตท.5) และดำเนินการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักจัดหางานประจำจังหวัดในพื้นที่
 3. หากนายทะเบียนพิจารณาและลงนามอนุญาต ชาวต่างด้าวสามารถมารับใบอนุญาตทำงานได้ตามวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย

ค่าใช้จ่ายในการทำใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

อัตราค่าธรรมเนียมในการทำ Work permit นั้นขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทที่ใช้บริการ ดังนี้

 1. การยื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท
 2. ใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท
  • ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 1,500 บาท
  • ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ฉบับละ 3,000 บาท
 3. การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน
  • การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 3 เดือน ครั้งละ 750 บาท
  • การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ครั้งละ 1,500 บาท
  • การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ครั้งละ 3,000 บาท
 4. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท
 5. การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ 1,000 บาท
 6. การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง ครั้งละ 3,000 บาท
 7. การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน ครั้งละ 1,000 บาท
 8. การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต ครั้งละ 150 บาท

PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd. บริการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ต่อใบอนุญาตเข้าประเทศและใบอนุญาตทำงาน (Work permit) บริการที่ปรึกษา

PMP SERVE (THAILAND) เป็นผู้ให้บริการบริการขอใบอนุญาตทำงาน รับทำใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ที่มีความชำนาญสูง พร้อมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Work Permit อย่างครอบคลุม อาทิ การขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ การต่อใบอนุญาต Work Permit การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน การแจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น ดูแลท่านโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ที่จะช่วยให้การขอใบอนุญาตทำงานของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการขอ Work Permit และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ และเป็นระบบ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านสำหรับบริษัทที่ต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร รับรองผ่านง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาซ้ำ

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 492 -2283

ที่มา

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/96dd0f4c136f52018cc9700f067f0377.pdf

Scroll to Top