การสอบบัญชี คืออะไร

การตรวจสอบบัญชีหรือการสอบบัญชี คือ กระบวนการตรวจสอบสมุดบัญชี รายการทางบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชีของบุคคลหรือองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาและแสดงให้เห็นว่ารายการต่าง ๆ ได้มีการถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย ซึ่งโดยปกติการตรวจสอบบัญชีจะทำโดยผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) หรือหลายท่านมักเรียกว่า ผู้สอบบัญชี ซึ่งทั่วไปแล้วจะเป็นบุคคลภายนอกองค์กรเพื่อขจัดความลำเอียงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับกิจการ ดังนั้นจึงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในหรือพบการทุจริตในกิจการ ผู้สอบบัญชีก็จะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหารของกิจการให้ทราบถึงประเด็นดังกล่าวและรายงานการทุจริตให้ผู้บริหารได้ทราบด้วย

ขั้นตอนการสอบบัญชี

กระบวนการสอบบัญชีเป็นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานในการสอบบัญชีเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถสรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานการสอบบัญชีได้ โดยกระบวนการสอบบัญชี สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่

 1. การวางแผน ได้แก่ การพิจารณารับงานสอบบัญชี การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจที่ตรวจสอบ การวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้น การกำหนดระดับความมีสาระสำคัญ การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่ยอมรับได้และความเสี่ยงสืบเนื่อง การทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม และการพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและการจัดทำแนวการสอบบัญชี
 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบประกอบด้วยการทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระ ได้แก่ วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรการลงทุน วงจรการจัดหาเงิน และการตรวจสอบที่สำคัญอื่น ๆ
 3. การเสร็จสิ้นการสอบบัญชีและการออกรายงานการสอบบัญชี ได้แก่ การประเมินผลจากหลักฐานการสอบบัญชี การเสนอรายการปรับปรุงและรายการจัดประเภทบัญชี และการออกรายงานการสอบบัญชี

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบบัญชี

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” (Certified Public Accountant) และให้บริการทางด้านการสอบบัญชี ได้แก่ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบัญชี การวางรูปแบบการจัดทำบัญชี การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ตลอดจนบริการด้านบริหารการเงินอื่น ๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้าเฉพาะราย ดังนั้น ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการทดสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี (ก.บช.) ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล ออกข้อบังคับ วางหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อคุมการผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต โดยผู้ที่มีสิทธิ์สอบบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่า
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีสัญชาติไทยหรือมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีเกี่ยวกับภาษีอากรหรือคดีอื่นที่อธิบดีเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
 • ต้องผ่านการทดสอบตามที่อธิบดีกำหนด

โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นนี้แล้ว ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต จะต้องเข้ารับการฝึกหัดงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี และต้องมีชั่วโมงครบ 3,000 ชั่วโมง จากนั้นจึงเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตด้วยการสอบใน 6 เนื้อหาวิชา คือ วิชาบัญชี 1, วิชาบัญชี 2, วิชาการสอบบัญชี 1, วิชาการสอบบัญชี 2, วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

ดังนั้น การเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ไม่เพียงแต่เพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้กิจการหรือธุรกิจขององค์กรสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วด้วยการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบบัญชีได้อย่างรอบด้าน ช่วยให้ผู้ประกอบการรับรู้ตัวเลขที่แท้จริงและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้

PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd. บริการรับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี ยื่นภาษี ต่อวีซ่า รับทำ Work permit บริการที่ปรึกษา

PMP Serve (Thailand) บริการรับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี ยื่นภาษี ต่อวีซ่า รับทำ Work permit บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจต่าง ๆ รับตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ และตรวจสอบบัญชีกรณีพิเศษ อาทิ ตรวจสอบบัญชีประจำปีตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบบัญชีตามความต้องการของลูกค้า เช่น ตรวจความทุจริต ตรวจสอบข้อผิดพลาด ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูป  ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เป็นต้น ดูแลงานอย่างใกล้ชิดโดยทีมงานมืออาชีพด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษีที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีแบบครบวงจร รับตรวจสอบบัญชีให้กับธุรกิจทุกประเภทอย่างครอบคลุมและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดด้วยประสบการณ์ในการรับตรวจสอบบัญชีที่ยาวนานกว่า 17 ปี ร่วมกับการใช้ระบบงานที่ทันสมัย มาตรฐานระดับมืออาชีพ สำนักงานบัญชีของเรายังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำสำนักงาน และบริษัทของเรายังได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีไว้อย่างถูกต้องกับสภาวิชาชีพบัญชี  จึงสามารถควบคุมคุณภาพงานได้ 100% ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะได้รับข้อมูลด้านบัญชีที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใช้ข้อมูลในการวางแผนของกิจการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด ยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 492 -2283

ที่มา

https://www.rd.go.th/25631.html

https://www.rd.go.th/13767.html

https://www.rd.go.th/13770.html

https://www.tfac.or.th/upload/9414/90dsuAnKAK.pdf

Scroll to Top