การขอจดยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ทางอินเตอร์เน็ต)

ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง
การสมัครขอยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารดังนี้

1. แสดงชื่อสถานประกอบการ+ทะเบียนที่ตั้ง (ป้ายบริษัท) ณ สถานประกอบการให้เห็นเด่น และชัดเจน
2. ยื่นคำร้องขอจดภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภพ.01 และ ภพ.01.1
3. ตรวจสอบการอนุมัติคำร้อง ตามข้อ 2. ให้เป็นผู้ประกอบการโดยทาง E-mail ตามที่ระบุไว้ใน ภพ.01
4. สรรพากรพื้นที่ จะระบุเอกสารสำหรับการจัดเตรียมใน E-mail ตามข้อ 3. เพื่อเอกสารสำหรับการอนุมัติ ภ.พ.20

โดยมีเอกสารที่จำเป็นที่ต้องจัดเตรียมดังนี้

1. หนังสือรับรองของบริษัท ฉบับเต็ม

2. สำเนาทะเบียนที่ต้องของบริษัท

3. แผนที่ต้องของกิจการ

4. รูปถ่าย ประกอบด้วย:-
4.1 รูปถ่ายแสดงป้ายชื่อสถานประกอบการ+เลขที่บ้านที่ชัดเจน 2-3 รูป
4.2 รูปถ่ายโครงสร้างของสถานประกอบการ เพื่อแสดงให้ทราบว่า เป็นลักษณะบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารพาณิชย์ เป็นต้น 2-3 รูป
4.3 รูปถ่ายสำนักงานภายใน ของกิจการ 2-3 รูป

5. เมื่อผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว จะมีสิทธิและหน้าที่เป็นผู้ประกอบการภายในวันที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการตามข้อ 3 หลังจากนั้นผู้ประกอบการจึงจะสามารถใช้ออกเอกสารใบกำกับภาษีขายได้

6. สรรพากรพื้นที่ มีจดหมายแจ้งให้มารับ หรือจัดส่งไปรษณีย์ ให้แก่ผู้ประกอบการ ไม่เกินระยะเวลา 45 วันทำการ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ภายใน 1 เดือนและต้องติดใบทะเบียน (ภพ.20) ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน

7. ผู้ประกอบการที่เป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว มีรายการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ครั้งแรก ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการตามข้อ 3 และภายในวันที่ 15 ของทุกๆเดือน

Scroll to Top