บริการขอวีซ่า BOI ใหม่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการลงทุน โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการขอใบอนุญาตทำงานจาก BOI นั้นมีด้วยกัน 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร ดังนั้น สำหรับชาวต่างชาติหรือนักลงทุนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยสามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานจาก BOI ได้ โดยคุณสมบัติของผู้ยื่นขอจะต้องมาจากวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโอกาสในการลงทุน หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน หรือดำเนินโครงการที่อยู่ในขั้นตอนของการขอรับการส่งเริมการลงทุน หรือการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา 24 ซึ่งการขอชาวต่างชาติมาทำงานนั้นไม่ยาก หากพิจารณาคุณสมบัติว่าเหมาะสมและเตรียมเอกสารครบถ้วนถูกต้องตรงกับเงื่อนไขที่ทาง BOI กำหนด ก็สามารถดำเนินการการยื่นเรื่องขอนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้

visa renewal

คุณสมบัติในการพิจารณาจ้างชาวต่างชาติทำงาน

• บริษัทเป็นกิจการที่อยู่ในขั้นตอนขอรับการส่งเสริมฯ หรือได้รับบัตรส่งเสริมฯ แล้ว
• บริษัทมีเหตุผลและความจำเป็นต้องจ้างชาวต่างชาติทำงาน เช่น จ้างเพื่อมาพัฒนาองค์กร หรือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ใน BOI ให้แก่บุคลากรไทย เป็นต้น
• ชาวต่างชาติเป็นผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ช่างฝีมือ เช่น ผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา วิศวกร ช่างเทคนิค เป็นต้น
• ชาวต่างชาติได้รับวีซ่าประเภท Non-B Visa หรือ Non-IB Visa จึงจะทำงานได้

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า BOI

การยื่นเรื่องขอนำช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน มี 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: การขออนุมัติตำแหน่งชาวต่างชาติ มีอยู่ 2 กรณี คือ ขออนุมัติตำแหน่งหน้าที่ครั้งแรกสำหรับการทำงานครั้งแรก และขออนุมัติตำแหน่งหน้าที่เพิ่มเติมสำหรับการทำงานต่อเนื่อง (ต่ออายุทำงานตำแหน่งเดิม) โดยเอกสารประกอบการยื่นขออนุมัติตำแหน่งต้องครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้

ขั้นตอนที่ 2: การยื่นขอบรรจุพนักงานต่างชาติ หรือขอนำชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงาน ดำเนินการดังนี้
• ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ให้ชาวต่างชาติที่จะทำงาน ติดต่อสถานทูตหรือกงสุลไทยในต่างประเทศ เพื่อขอวีซ่าประเภท Non-B (Non-Immigrant "B) พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ขอเข้ามาเพื่อทำงาน
• เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ชาวต่างชาติจะได้รับการประทับตราจากด่านตรวจคนเข้าเมืองให้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้
• ดำเนินการยื่นเรื่องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำ

• ขอวีซ่า Non-B ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
• ขอนำเข้าช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการชาวต่างชาติที่ BOI
• ขอต่อวีซ่า Non-B ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
• ขอใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางาน/สำนักงานจัดหางานจังหวัด

บริการขอวีซ่า BOI ใหม่ กับ PMP SERVE (THAILAND) "ครบจบ" ในที่เดียว

PMP SERVE (THAILAND) เป็นผู้ให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน บริการขอวีซ่า BOI ใหม่ รับทำวีซ่าทำงาน รับทำWork Permit ที่มีความชำนาญสูง พร้อมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่า BOI อย่างครอบคลุม อาทิ ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างด้าว ขอใบอนุญาต Work Permit ต่อวีซ่า BOI เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น ดูแลท่านโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการขอวีซ่า BOI ใหม่ ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ที่จะช่วยให้การขอใบอนุญาตทำงาน BOI หรือการต่อวีซ่า BOI ของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการขอวีซ่า BOI ใหม่ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปี เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ และเป็นระบบ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่าน รับรองผ่านง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาซ้ำ

pmp_service_001

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการขอวีซ่า BOI ใหม่ จาก PMP SERVE (THAILAND)

จ้างจดทะเบียนบริษัท

เน้นความรวดเร็วเป็นสำคัญ

ให้บริการและแก้ปัญหาที่รวดเร็ว กระชับ ฉับไว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

ทีมงานมืออาชีพ

ทีมงานมืออาชีพ สำหรับระบบ single window

ราคา-จดทะเบียน-บริษัท

ทุกบริการได้มาตรฐาน

ทุกบริการได้มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักกฎหมายโดยทีมงานมืออาชีพ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ

รับจดบริษัท

โปร่งใส

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ลูกค้าในการตัดสินใจทางธุรกิจ ทุกขั้นตอนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

รับจัดตั้งบริษัท

ครบวงจร ให้บริการด้าน

VISA NON-IB (2-4 ปี) ตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทฯ, VISA NON-O (2-4 ปี) ตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทฯ สำหรับลูกจ้างที่ต้องการให้ครอบครัวมาอยู่ด้วย, WORK PERMIT (2-4 ปี) ตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทฯ,  MULTIPLE RE ENTRY PERMIT (2-4 ปี) ตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทฯ

รับจดจัดตั้งบริษัท

อัตราค่าบริการที่เหมาะสม

ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย ในราคาเหมาะสม พร้อมติดตามรับผิดชอบและดูแลอย่างใกล้ชิด

สอบถามบริการขอต่อวีซ่า BOI และ บริการขอวีซ่า BOI ใหม่

ติดปัญหาในการทำเอกสารจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิและสมาคมทุกประเภท งานจดทะเบียนอื่นๆ รวมถึง การจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และ ใบอนุญาตทำงาน Work permit
ติดต่อเรา Line@: @visathai.club หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

บริการขอต่อวีซ่า BOI

อย่างที่ทราบกันว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนสำหรับชาวต่างชาติในหลายมิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงยกระดับบริษัทไทยให้มีมาตราฐานและนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น 

visa renewal

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการส่งเสริมกิจการตามเขตหรือนิคมอุตสาหกรรมเป็นการส่งเสริมตามประเภทกิจการซึ่งสอดคล้อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนั้น บริษัทสัญชาติใดก็ตามที่ประกอบธุรกิจในไทย สามารถยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมได้ และหากบริษัทผ่านเงื่อนไขและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะมีสถานะเป็น “บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม BOI” และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งตามมาด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุดนานถึง 8 ปี ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากภาษี เช่น อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออนุญาตต่างชาติถือหุ้นได้ 100% เป็นต้น ทำให้หลายบริษัทขอเข้ารับการส่งเสริมฯ ดังกล่าว และมีการทำวีซ่า BOI ให้กับพนักงานชาวต่างชาติ แต่เมื่อวีซ่า BOI หมดอายุ ควรปฏิบัติอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอต่อวีซ่า BOI

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อวีซ่าประเภท Non-Immigrant "O" (BOI) มีดังนี้

1.      แบบคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) พร้อมรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม.  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน) สามารถดาวน์โหลด ตม.7 ได้จาก ลิงก์นี้
2.      แบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) สามารถดาวน์โหลด ตม.8 ได้จาก ลิงก์นี้
3.      หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาของผู้ยื่นคำขอ
4.      หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาของหัวหน้าครอบครัวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร
5.   สำเนาเอกสารแสดงความเป็นครอบครัว เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร หรือหนังสือรับรองใด ๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมแสดงฉบับจริงที่รับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลประเทศนั้น ๆ ประจำประเทศไทย
6.   เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตามปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กำหนดเอกสารอื่น ๆ ที่เคยยื่นไปแล้วครั้งแรก เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร หนังสือรับรองจากบริษัท ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องยื่นอีกครั้ง

ขั้นตอนการจัดทำ

การขอต่อวีซ่า BOI แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

• บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สามารถดำเนินการต่อวีซ่า BOI ได้ที่ One-Stop Service Center for Visas and Work Permits อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18

• ธุรกิจ
ธุรกิจที่มีเงินจดทะเบียนหรือสินทรัพย์รวมมากว่า 30 ล้านบาท (ระดับบริหารขึ้นไป) และธุรกิจที่มีเงินทุนจดทะเบียนหรือสินทรัพย์รวมน้อยกว่า 30 ล้านบาท สามารถดำเนินการต่อวีซ่า BOI ได้ที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการเฉลิงพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

บริการขอต่อวีซ่า BOI กับ PMP SERVE (THAILAND) "ครบจบ" ในที่เดียว

PMP SERVE (THAILAND) เป็นผู้ให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน บริการขอต่อวีซ่า BOI บริการขอวีซ่า BOI ใหม่ รับทำวีซ่าทำงาน รับทำWork Permit ที่มีความชำนาญสูง พร้อมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่า BOI อย่างครอบคลุม อาทิ ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างด้าว ขอใบอนุญาต Work Permit ต่อวีซ่า BOI เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น ดูแลท่านโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการขอวีซ่า BOI ใหม่ ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ที่จะช่วยให้การขอใบอนุญาตทำงาน BOI หรือการต่อวีซ่า BOI ของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการขอวีซ่า BOI ใหม่ บริการขอต่อวีซ่า BOI และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปี เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ และเป็นระบบ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่าน รับรองผ่านง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาซ้ำ

pmp_service_001

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการขอต่อวีซ่า BOI ทำงาน จาก PMP SERVE (THAILAND)

จ้างจดทะเบียนบริษัท

เน้นความรวดเร็วเป็นสำคัญ

ให้บริการและแก้ปัญหาที่รวดเร็ว กระชับ ฉับไว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

ทีมงานมืออาชีพ

ทุกบริการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักกฎหมายโดยทีมงานมืออาชีพ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ

รับจดบริษัท

โปร่งใส

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ลูกค้าในการตัดสินใจทางธุรกิจ ทุกขั้นตอนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

รับจัดตั้งบริษัท

ครบวงจร ให้บริการด้าน

VISA NON-IB (2-4 ปี) ตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทฯ, VISA NON-O (2-4 ปี) ตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทฯ สำหรับลูกจ้างที่ต้องการให้ครอบครัวมาอยู่ด้วย, WORK PERMIT (2-4 ปี) ตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทฯ,  MULTIPLE RE ENTRY PERMIT (2-4 ปี) ตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทฯ

รับจดจัดตั้งบริษัท

อัตราค่าบริการที่เหมาะสม

ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย ในราคาเหมาะสม พร้อมติดตามรับผิดชอบและดูแลอย่างใกล้ชิด

สอบถามบริการขอต่อวีซ่า BOI และ บริการขอวีซ่า BOI ใหม่

ติดปัญหาในการทำเอกสารจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิและสมาคมทุกประเภท งานจดทะเบียนอื่นๆ รวมถึง การจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และ ใบอนุญาตทำงาน Work permit
ติดต่อเรา Line@: @visathai.club หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง))

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top