จดทะเบียนธุรกิจแต่ละประเภท ต้องทำงบการเงินอย่างไร

งบการเงิน คืออะไร

งบการเงิน (Financial Statement) คือ รายงานที่แสดงข้อมูลทางการเงินอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจหรือผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคำอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน (มาตรา 4) ที่กิจการได้จดบันทึกไว้ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินการ ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลานั้น ๆ ซึ่งโดยปกติเมื่อครบงวด เช่น งวดปี (ระยะเวลา 1 ปี) แต่ละบริษัทจะมีการจัดทำบัญชีอยู่แล้ว ก็จะนำข้อมูลบัญชีเหล่านั้นมาจัดทำเป็นงบการเงินเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานหรือวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะของบริษัท ดังนั้น หากจะสรุปง่าย ๆ งบการเงิน ก็คือ สรุปบัญชีในรอบที่ผ่านมานั่นเอง

ทำไมต้องจัดทำงบการเงิน

งบการเงินเป็นข้อมูลที่จะช่วยบ่งชี้ถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมา ทำให้ทราบผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ในอดีตและผลกระทบที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ลูกค้า รัฐบาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถบ่งชี้ถึงผลการบริหารของฝ่ายบริหารว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรของกิจการมากน้อยเพียงใด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งเจ้าของกิจการสามารถนำมาใช้ในการตัดสินทางธุรกิจ อาทิ การตัดสินใจโยกย้ายหรือเปลี่ยนผู้บริหาร การตัดสินใจขายกิจการ หรือการถือเงินลงทุนในกิจการต่อไปได้อีกด้วย

ธุรกิจแต่ละประเภท ต้องทำงบการเงินอะไรบ้าง

จดทะเบียนธุรกิจแต่ละประเภท ต้องทำงบการเงินอะไรบ้าง

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ยกเว้นบุคคลธรรมดา และห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนต้องจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามรายการย่อที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีทั้งหมด 5 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน     
 • งบการเงินเปรียบเทียบ

แบบที่ 2 บริษัทจำกัด

 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • งบการเงินเปรียบเทียบ

แบบที่ 3 บริษัทมหาชนจำกัด

 • งบแสดงฐานะการเงิน    
 • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  
 • งบกระแสเงินสด
 • งบการเงินรวม  
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน     
 • งบการเงินเปรียบเทียบ

แบบที่ 4 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • งบการเงินเปรียบเทียบ

แบบที่ 5 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน     
 • งบการเงินเปรียบเทียบ

การยื่นงบการเงิน

ผู้มีหน้าที่ยื่นงบการเงินสามารถยื่นงบการเงินได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 ในกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรจะต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี และบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ทันภายในเวลาที่กำหนด สามารถทำหนังสือขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลายื่นงบการเงินต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าล่วงหน้าก่อนที่จะหมดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจพิจารณาให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลายื่นงบการเงินออกไปตามความจำเป็นในแต่ละกรณีได้เช่นกัน

PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd. บริการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี บริการที่ปรึกษา

PMP SERVE (THAILAND) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชี ภาษี และการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลรูปแบบต่าง ๆ บริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ดูแลท่านโดยนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ถูกต้อง และชัดเจน ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านบัญชี ภาษี และการเงิน เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ทุกท่าน

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 492 -2283

ที่มา

 • https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=169
 • https://www.dbd.go.th/download/document_file/balance/manual_finacial2563.pdf

Scroll to Top