จัดตั้งบริษัท

5 สิ่งที่ผู้ประกอบการมือใหม่ ควรรู้ ก่อนการ “จัดตั้งบริษัท”

การจัดตั้งบริษัทนั้นมีข้อดีหลายประการ เหตุผลหลัก ๆ ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทนั้น ได้แก่ การเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจเป็นหลัก นอกจากนี้ การจดบริษัทยังมีข้อดีอีกหลายประการ อาทิ โอกาสในการระดมเงินทุนหรือแหล่งเงินทุนที่ง่ายกว่า รวมถึงเงื่อนไขในการรับผิดในหนี้สิน ซึ่งผู้ถือหุ้นจะมีหน้าที่รับผิดในหนี้สินของกิจการเพียงมูลค่าที่ตนยังค้างชำระ โดยที่เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม ในการจดทะเบียนบริษัท ผู้ประกอบการจะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมในเรื่องการจดทะเบียนบริษัทอย่างละเอียด โดยเฉพาะผู้ประกอบการมือใหม่ที่ยังไม่เคยจดทะเบียนบริษัทมาก่อนอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับการจดบริษัท และนี่คือ

5 สิ่งที่ ผู้ประกอบการมือใหม่ ควรรู้ ก่อนการจัดตั้งบริษัท

  • จองชื่อบริษัท ก่อนยื่นจดทะเบียน
จองชื่อบริษัท-ก่อนยื่นจดทะเบียน

ก่อนการจัดตั้งบริษัท ผู้ประกอบการจะต้องทำการจองชื่อบริษัทไว้เสียก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ นำชื่อบริษัทที่ต้องการไปใช้ในระหว่างที่กำลังดำเนินการจดทะเบียนบริษัท โดยชื่อที่ใช้จะต้องไม่มีคำหรือข้อความที่ขัดต่อระเบียบสำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และจะต้องไม่ซ้ำกับชื่อนิติบุคคลที่มีอยู่ก่อนแล้ว เมื่อได้รับอนุมัติ ผู้ประกอบการจะต้องนำไปยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับจอง

  • ทุนจดทะเบียน เท่าไหร่ดี
ทุนจดทะเบียน-เท่าไหร่ดี

ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ เงินที่ผู้เริ่มก่อการหรือผู้ถือหุ้นจะใช้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีราคาไม่ต่ำกว่า 5 บาทต่อหุ้น เมื่อกฎหมายกำหนดให้การจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ดังนั้น ทุนจดทะเบียน ขั้นต่ำ จึงอยู่ที่ 15 บาท (ผู้เริ่มก่อการ 3 คน) แต่บริษัทส่วนใหญ่จะระบุไว้ที่ 1 ล้านบาทเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ เพราะสามารถแสดงถึงงบประมาณที่ใช้ในการทำธุรกิจและศักยภาพในการชำระหนี้ของบริษัท (อ่าน ทุนจดทะเบียนบริษัท เท่าไหรดี ? เพิ่มเติม ที่นี่ )

  • จดทะเบียนบริษัท ประหยัดภาษี จริงไหม
จดทะเบียนบริษัท-ประหยัดภาษี-จริงไหม

หลายท่านอาจเคยได้ยินมาว่าการประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลอย่างบริษัทนั้นจะสามารถประหยัดภาษีได้มากกว่า หากดูที่อัตราการเสียภาษี ณ ปัจจุบัน แม้การอัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีอัตราสูงสุดที่ 35% และอัตราการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีอัตราสูงสุดที่ 20% แต่การจดทะเบียนบริษัทเพื่อมุ่งหวังว่าจะเสียภาษีน้อยกว่านั้นอาจเป็นเรื่องที่ไม่จริงเสมอไป เพราะในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีความแตกต่างกันในเรื่องรายได้ อัตราค่าใช้จ่ายหักเหมา ค่าใช้จ่ายของเงินได้ประเภทนั้น ๆ รวมถึงต้นทุนแฝง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทำบัญชี ค่าสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งต้องทำการเปรียบเทียบให้ดี

  • จดทะเบียนบริษัท กี่คน
จดทะเบียนบริษัท-กี่คน

ตามกฎหมายในปัจจุบัน การจดทะเบียนบริษัทจำกัดนั้นจะต้องมีผู้ก่อการหรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นบุคคลใด ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน หรือคนรู้จักก็ได้ แต่หากผู้ประกอบการไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนได้ ก็จะไม่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ ส่วนกรรมการบริษัทนั้น หมายถึงผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งกรรมการอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น หรือไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นก็ได้ ซึ่งแต่ละบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนขึ้นไป

  • จดทะเบียนบริษัท ตรายาง จำเป็นไหม
จดทะเบียนบริษัท-ตรายาง-จำเป็นไหม

ในการจดทะเบียนบริษัทไม่บังคับว่าบริษัทจะต้องมีตรายาง จะมีหรือไม่มีก็ได้ ข้อดีของการมีตรายางนั้นคือสามารถใช้ยืนยันตัวตนของบริษัทในการทำธุรกรรมต่าง ๆ และป้องกันการปลอมแปลงได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับการใช้ลายเซ็นเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท แต่ในกรณีที่บริษัทต้องการทำตรายาง ชื่อที่ปรากฎบนตรายางจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นตรายางภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ

จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน ?

ผู้ประกอบการที่สนใจการจัดตั้งบริษัทสามารถยื่นจดทะเบียนบริษัทได้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใกล้บ้าน  โดยขั้นตอนแรกคือการจองชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อชื่อที่ยื่นขอได้รับการอนุมัติ ขั้นตอนถัดไปคือการจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดตั้งบริษัทให้ครบถ้วน อาทิ แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนบริษัท รายละเอียดกรรมการ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท ข้อบังคับ หลักฐานการชำระค่าหุ้น เป็นต้น และนำเอกสารเหล่านั้นยื่นจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมักมีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ผู้ประกอบการสมัยใหม่จึงนิยมใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนบริษัทมากกว่า เนื่องจากมีความสะดวกทั้งในแง่การจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนที่บริษัทรับจดทะเบียนบริษัทจะดำเนินการแทนผู้ประกอบการ ทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปราศจากข้อผิดพลาด และถูกต้องตามหลักกฎหมาย

PMP SERVE (THAILAND) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทให้กับธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ จดทะเบียนบริษัทธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า จดทะเบียนบริษัทธุรกิจบริการ จดทะเบียนบริษัทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จดทะเบียนบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท จดทะเบียนบริษัทธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ รับจดทะเบียนบริษัทโดยทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัทที่จะช่วยให้การจดทะเบียนบริษัทของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคายุติธรรม

จดทะเบียนบริษัทจำกัดกับ PMP SERVE (THAILAND) ครบจบในที่เดียว

PMP SERVE (THAILAND) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษี รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม รับจด VAT รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ดูแลท่านโดยนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์การทำงานในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านบัญชี ภาษี และการเงิน เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กร ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ทุกประเภทกิจการของประเทศไทย เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 396 -2452

ที่มา : https://www.moc.go.th/index.php/faq/12-2015-10-06-07-36-48.html

Scroll to Top