ต้องจัดทำบัญชีอย่างไร สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจ

ต้องจัดทำบัญชีอย่างไร สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจ

การจัดทำบัญชีธุรกิจ

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ดังนั้น การจัดทำบัญชีธุรกิจจึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในรูปนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงสอดคล้องกับหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่การจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทราบฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ อาทิ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และรายรับที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของกิจการในการวางแผนงานและการตัดสินใจรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ

ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำและระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรต้องจัดทำบัญชีและต้องลงรายการในบัญชีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ดังนี้

 • บัญชีรายวัน ต้องลงรายการในบัญชีให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น ได้แก่
  • บัญชีเงินสด
  • บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร
  • บัญชีรายวันซื้อ
  • บัญชีรายวันขาย
  • บัญชีรายวันทั่วไป
 • บัญชีแยกประเภท ต้องผ่านรายการจากบัญชีรายวันภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น ได้แก่
  • บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน
  • บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย
  • บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
  • บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
 • บัญชีสินค้า ต้องลงรายการในบัญชีให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
 • บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจำเป็นแก่การทำบัญชีของธุรกิจนั้น ๆ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

ในการจัดทำบัญชีของกิจการจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้และสามารถแสดงความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีตามความเป็นจริง โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีดังนี้

เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก ประกอบด้วย

(1) ชื่อของผู้จัดทำเอกสารซึ่งอาจใช้ชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้จัดทำเอกสารก็ได้

(2) ชื่อของเอกสาร

(3) เลขที่ของเอกสาร และเล่มที่ (ถ้ามี)

(4) วัน เดือน ปี ที่ออกเอกสาร

(5) จำนวนเงินรวม

เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอกจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

 • ในกรณีที่เป็นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงิน รับฝากเงิน รับชำระเงินหรือตั๋วเงิน ต้องมีรายการต่อไปนี้

(1) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการที่จัดทำเอกสาร

(2) สถานที่ตั้งของกิจการที่จัดทำเอกสาร

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินหรือตั๋วเงิน

(4) ชื่อ ชนิด จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย และราคารวมของสินค้าหรือบริการแต่ละรายการ

(5) ลายมือชื่อของผู้รับเงินหรือตั๋วเงิน เว้นแต่เป็นเอกสารที่จัดทำและส่งมอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออื่นใดที่ได้ผลในทำนองเดียวกัน

 • ในกรณีที่เป็นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการจำหน่าย จ่าย โอน ส่งมอบสินค้าหรือบริการโดยยังมิได้มีการชำระเงินหรือตั๋วเงิน ต้องมีรายการต่อไปนี้

(1) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการที่จัดทำเอกสาร

(2) สถานที่ตั้งของกิจการที่จัดทำเอกสาร

(3) ชื่อ ชนิด จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย และราคารวมของสินค้าหรือบริการแต่ละรายการ

(4) ชื่อหรือชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และที่อยู่ของผู้ซื้อหรือผู้รับสินค้าหรือผู้รับบริการ

(5) ลายมือชื่อผู้จัดทำเอกสาร

(6) ลายมือชื่อผู้รับสินค้าหรือผู้รับบริการ

PMP Serve (Thailand) Co., Ltd. บริการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี บริการที่ปรึกษา

PMP SERVE (THAILAND) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชี ภาษี และการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลรูปแบบต่าง ๆ บริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ดูแลท่านโดยนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ถูกต้อง และชัดเจน ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านบัญชี ภาษี และการเงิน เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ทุกท่าน

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 396 -2452

ที่มา

 • https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=169
 • https://www.dbd.go.th/download/document_file/balance/manual_finacial2563.pdf

Scroll to Top