ธุรกิจมีกี่รูปแบบ?? รูปแบบธุรกิจไหนที่เหมาะสมกับคุณ

ธุรกิจ (Business) คือ การดำเนินกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันในการดำเนินการผลิต การจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้รับผลตอบแทนหรือผลกำไรจากดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ ในปัจจุบัน การประกอบธุรกิจมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะทั้งธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ และยังสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบทั้งธุรกิจที่มีบุคคลเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพังและธุรกิจที่เป็นการร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะPMP SERVE (THAILAND) จึงจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักรูปแบบธุรกิจ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลและธุรกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคลดังนี้

เป็นนิติบุคคล

รูปแบบการประกอบธุรกิจที่ต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมีดังนี้

ห้างหุ้นส่วน (Partnership)

ห้างหุ้นส่วน คือ การประกอบธุรกิจร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยจะต้องมีการลงทุนร่วมกันด้วย เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรและแบ่งผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจตามสัดส่วนที่ตกลงกัน โดยห้างหุ้นส่วนที่จัดเป็นนิติบุคคลแบ่งออกเป็น  2  ประเภทคือ

  • ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน (Registered Ordinary Partnership) 

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” เป็นรูปแบบของห้างหุ้นส่วนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเป็นหุ้นส่วนชนิดที่ “ไม่จำกัดความรับผิดชอบ” ซึ่งหมายถึงหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนในกรณีห้างหุ้นส่วนมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิดำเนินกิจการในนามห้างหุ้นส่วนได้อย่างเท่าเทียมกัน

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited  Partnership) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ รูปแบบห้างหุ้นส่วนที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จึงมีผลทำให้กิจการนั้นเสมือนเป็นบุคคลและมีสิทธิดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดจะประกอบด้วยหุ้นส่วน 2 ประเภท ได้แก่ หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด จะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ รับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด และหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด จะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ รับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด

บริษัทจำกัด (Company Limited หรือ Corporation)

บริษัทมหาชนจำกัด คือ บริษัทประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปและต้องมีจำนวนกรรมการของบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คน โดยตั้งขึ้นด้วยประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยระบุความประสงค์ไว้อย่างชัดเจนในหนังสือบริคณห์สนธิ กล่าวง่าย ๆ คือ บริษัทมหาชนจำกัดสามารถนำหุ้นจำนวนหนึ่งของบริษัทออกจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้ ประชาชนผู้ซื้อหุ้นจึงถือเป็นเจ้าของกิจการนั้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่และจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ ในกรณที่กิจการล้มละลายหรือต้องปิดกิจการไป ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบแค่สูญเสียเงินลงทุนเท่านั้น และหุ้นนี้อาจขายให้ผู้อื่นได้ตามราคาหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ (Business Organization Established under Specific Law)

องค์กรธุรกิจที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ คือ รูปแบบธุรกิจที่ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป และจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน มีการชำระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวน โดยตัวอย่างของลักษณะของธุรกิจประเภทนี้ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจการพาณิชย์ ธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจอาหาร รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างแพทย์ วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น

ไม่เป็นนิติบุคคล

รูปแบบการประกอบธุรกิจที่ไม่ต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย แต่อาจต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์มีดังนี้

กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole  Proprietorship หรือ Single  Proprietorship)

กิจการเจ้าของคนเดียว คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งผลกำไรและผลขาดทุนเพียงคนเดียว เจ้าของกิจการมีความรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินของเจ้าของได้หากทรัพย์สินของกิจการไม่เพียงพอชำระหนี้ ถือเป็นรูปแบบธุรกิจที่สามารถพบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น ร้านขายของชำ หาบเร่  แผงลอย ร้านเสริมสวย ร้านขายเสื้อผ้า เป็นต้น โดยหากเข้าข่ายเป็นกิจการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กำหนดจะต้องจดทะเบียน เจ้าของกิจการต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้เริ่มประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน (Unregistered Ordinary Partnership)

ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนหรือที่นิยมเรียกกันว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” คือ การตกลงทำกิจการร่วมกันระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 บุคคลขึ้นไป โดยเกิดจากความสมัครใจของบุคคลที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน มีการตกลงได้เสียร่วมกัน โดยอาจมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่มีก็ได้ แต่จะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาลงหุ้น เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำกำไรมาแบ่งร่วมกัน มีข้อดีคือจัดตั้งได้ง่ายและมีความเสี่ยงน้อยกว่าการประกอบกิจการแบบคนเดียว เพราะมีหุ้นส่วนช่วยแบ่งเบาภาระ ซึ่งห้างหุ้นส่วนประเภทนี้ กฎหมายไม่ได้บังคับให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จึงมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ หุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วนจะไม่แยกจากกัน ดังนั้น หุ้นส่วนทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จำกัดและเจ้าหนี้สามารถฟ้องร้องบุคคลใดก็ได้

รูปแบบธุรกิจไหนที่เหมาะกับคุณ ?

ในการตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการหรือหุ้นส่วนจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญต่าง ๆ หลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการ วัตถุประสงค์ จำนวนเงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและทำให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จ นำมาซึ่งผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการที่จะทำให้กิจการหรือธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าหรือคู่ค้า นอกจากความพยายาม ความสามารถ และเงินทุนแล้ว ผู้ประกอบการอาจจะต้องใช้กฎหมายเข้าช่วยเพื่อเป็นการการันตีถึงความน่าเชื่อถือ โดยการทำให้กิจการนั้นกลายเป็น “นิติบุคคล” นั่นเอง

บริการรับจดทะเบียนบริษัท ราคายุติธรรม โดยทีมงานมืออาชีพ PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd.

PMP SERVE (THAILAND) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนบริษัท ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด พร้อมรับจดทะเบียนบริษัทให้กับธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ จดทะเบียนบริษัทธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า จดทะเบียนบริษัทธุรกิจบริการ จดทะเบียนบริษัทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จดทะเบียนบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท จดทะเบียนบริษัทธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ รับจดทะเบียนบริษัทโดยทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัทอย่างยาวนานที่จะช่วยให้การจดทะเบียนบริษัทของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมายด้วยการดำเนินการแทนท่านทุกขั้นตอนในราคายุติธรรม การันตีด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในการให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด พร้อมให้บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 396 -2452

Scroll to Top