บริการขอต่ออายุวีซ่าทำงาน

ชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการประกอบธุรกิจ ดำเนินกิจการ หรือเป็นลูกจ้างในทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้ และเมื่อ Work Permit ใกล้หมดอายุ ชาวต่างด้าวควรยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต Work Permit ก่อนที่จะหมดอายุ 30 วัน ซึ่งการต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งจะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่ Work Permit ของชาวต่างด้าวหมดอายุ แต่ยังทำงานอยู่ โดยที่ไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุ หรือได้ยื่นคำขอไปแล้ว แต่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และไม่ได้อุทธรณ์ หรืออุทธรณ์แล้ว แต่รัฐมนตรีมีคำวินิจฉัยไม่อนุญาต จะถือว่าชาวต่างด้าวบุคคลนั้น ๆ มีความผิด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

visa renewal

ขอต่ออายุวีซ่าทำงาน กับ PMP VISA (THAILAND) ครบจบในที่เดียว

PMP VISA (THAILAND) เป็นผู้ให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน รับทำวีซ่าทำงาน รับทำWork Permit ที่มีความชำนาญสูง พร้อมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Work Permit อย่างครอบคลุม อาทิ การขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ การต่อใบอนุญาต Work Permit การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน

การแจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น ดูแลท่านโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ที่จะช่วยให้การขอใบอนุญาตทำงานหรือการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการขอ Work Permit และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด

ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ และเป็นระบบ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่าน รับรองผ่านง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาซ้ำ

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอต่ออายุวีซ่าทำงาน

เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุวีซ่าทำงาน Work Permit ในกรณีทั่วไปมีดังนี้

 • 01
  แบบคำร้อง ตม. 7
 • 02
  หนังสือเดินทาง
 • 03
  สำเนาหนังสือเดินทาง

  • หน้าที่มีชื่อ นามสกุล และรูปถ่าย
  • หน้าที่มีวันที่ออกหนังสือเดินทางและวันหมดอายุ
  • หน้าที่มีตราวีซ่าและตราประทับขาเข้า

 • 04
  บัตร ตม. 6
 • 05
  รูปถ่าย 4 x 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • 06
  ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

บริการจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการจัดทำ

ในการต่อใบอนุญาตทำงาน Work Permit สำหรับชาวต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้ว จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุอย่างน้อย 30 วันตามกรณี โดยเมื่อยื่นคำขอแล้ว ชาวต่างด้าวยังสามารถทำงานต่อไปก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต โดยการการต่อ Work Permit โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ชาวต่างด้าวต่ออายุวีซ่าธุรกิจ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดในพื้นที่
 2. จัดเตรียมเอกสารตามที่กรมแรงงานระบุ รวมถึงใบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และดำเนินการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักจัดหางานประจำจังหวัดในพื้นที่
 3. หากนายทะเบียนพิจารณาและลงนามอนุญาต ชาวต่างด้าวสามารถมารับใบอนุญาตทำงานได้ตามวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย

ในกรณีที่ยื่นขอต่ออายุ Work Permit แล้ว แต่ไม่ได้รับอนุญาต ชาวต่างด้าวมีสิทธิอุทธรณ์ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมการจัดหางานภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งไม่อนุญาต เมื่อได้รับอุทธรณ์แล้ว ผู้รับอุทธรณ์จะนำคำร้องส่งต่อคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างภายใน 15 วัน โดยรัฐมนตรีจะวินิจฉัยคำอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ซึ่งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีถือให้เป็นที่สุดการขอต่ออายุ Work Permit

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัท กับ PMP SERVE (THAILAND)

จ้างจดทะเบียนบริษัท

เน้นความรวดเร็วเป็นสำคัญ

ให้บริการและแก้ปัญหาที่รวดเร็ว กระชับ ฉับไว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

ทีมงานมืออาชีพ

ทุกบริการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักกฎหมายโดยทีมงานมืออาชีพ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ

รับจดบริษัท

โปร่งใส

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ลูกค้าในการตัดสินใจทางธุรกิจ ทุกขั้นตอนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

รับจัดตั้งบริษัท

ครบวงจร

ให้บริการด้านภาษี บัญชี และธุรกิจอย่างครบวงจรในระดับคุณภาพมาตรฐาน

รับจดจัดตั้งบริษัท

อัตราค่าบริการที่เหมาะสม

ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย ในราคาเหมาะสม พร้อมติดตามรับผิดชอบและดูแลอย่างใกล้ชิด

สอบถามบริการต่ออายุวีซ่าทำงาน

ติดปัญหาในการทำเอกสารจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิและสมาคมทุกประเภท
งานจดทะเบียนอื่นๆ รวมถึง การจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และ ใบอนุญาตทำงาน Work permit
ติดต่อเรา Line หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top