บริษัท พีเอ็มพี สตาร์ท-อัพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริการรับจดทะเบียน "บริษัทจำกัด"

ความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการหลาย ๆ รายจึงต้องการจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจเนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่มักมองหาการทำธุรกิจร่วมกับนิติบุคคลมากกว่าบุคคลธรรมดา เพราะสามารถตรวจสอบสถานะ เช่น ทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสถานะทางการเงินได้ง่ายกว่า ทำให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทนั้นมีโอกาสทางธุรกิจมากกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบอื่น ๆ

ทุนจดทะเบียน ที่แนะนำ

ข้อควรรู้สำหรับ
"ทุนจดทะเบียน"
ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
เพื่อประโยชน์ในอนาคต
ของกิจการท่าน

 • (1 ล้านบาท) ธุรกิจบริการ ขนาดเล็ก
 • (1 ล้านบาท) ธุรกิจเทรดดิ้ง ขนาดเล็ก
 • (5 ล้านบาท) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • (5 ล้านบาท) ธุรกิจที่ต้องการ "สินเชื่อ" ธนาคารในอนาคต
 • (2 ล้านบาท-5ล้านบาท) ธุรกิจนำเข้า - ส่งออก
 • (2 ล้านบาท-5ล้านบาท) ธุรกิจ ที่มีพนักงานต่างชาติและต้องการ Work permit ในอนาคต
 • (5 ล้านบาท) ธุรกิจที่ต้องการประมูลงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน
 • (5 ล้านบาท) ธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นคู่ค้า ต่างชาติ
 • (5 ล้านบาท) ธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • (5 ล้านบาท) ธุรกิจ ประกอบกิจการประเภท โรงงานอุตสาหกรรม
 • (2 ล้านบาท - 5 ล้านบาท ) ธุรกิจ เจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติ

ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ
100,000 - 5,000,000
อัตราค่าธรรมเนียม "เท่ากัน"

ทุนจดทะเบียน ที่แนะนำ

ข้อควรรู้สำหรับ
"ทุนจดทะเบียน"
ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
เพื่อประโยชน์ในอนาคต
ของกิจการท่าน

 • (1 ล้านบาท) ธุรกิจบริการ ขนาดเล็ก
 • (1 ล้านบาท) ธุรกิจเทรดดิ้ง ขนาดเล็ก
 • (5 ล้านบาท) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • (5 ล้านบาท) ธุรกิจที่ต้องการ "สินเชื่อ" ธนาคารในอนาคต
 • (2 ล้านบาท-5ล้านบาท) ธุรกิจนำเข้า - ส่งออก
 • (2 ล้านบาท-5ล้านบาท) ธุรกิจ ที่มีพนักงานต่างชาติและต้องการ Work permit ในอนาคต
 • (5 ล้านบาท) ธุรกิจที่ต้องการประมูลงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน
 • (5 ล้านบาท) ธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นคู่ค้า ต่างชาติ
 • (5 ล้านบาท) ธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • (5 ล้านบาท) ธุรกิจ ประกอบกิจการประเภท โรงงานอุตสาหกรรม
 • (2 ล้านบาท - 5 ล้านบาท ) ธุรกิจ เจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติ

ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ
100,000 - 5,000,000
อัตราค่าธรรมเนียม "เท่ากัน"

จดทะเบียนบริษัทกับ PMP START-UP INTERNATIONAL "ครบจบ" ในที่เดียว

https://www.pmpservethailand.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-logo_transparent-home.png
 • จดจัดตั้งบริษัทกระทรวงพาณิชย์
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดทะเบียนนายจ้าง

Line: @pmpserve

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ

ใบสำคัญจดทะเบียนบริษัทฯ
หนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมวัตถุประสงค์
หนังสือบริคณห์สนธิฉบับจัดตั้ง
รายงานการประชุมฉบับจัดตั้ง
ข้อบังคับฉบับจัดตั้ง
แบบ ก.
บอจ.3
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
จองชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
ขึ้นทะเบียน ระบบ E-Filling กระทรวงพาณิชย์
รายงานประชุมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร
จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่านระบบ Online
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นทะเบียน ระบบ E-Filling กรมสรรพากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ "จดทะเบียนบริษัทแล้วเสร็จภายในวันเดียว"

จดทะเบียนบริษัทกับ PMP START-UP INTERNATIONAL "ครบจบ" ในที่เดียว

LINE_ALBUM_รูปใหม่ หน้าจดทะเบียนบริษัทฯ_๒๔๐๔๓๐_6

PMP START-UP INTERNATIONAL คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษี รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ดูแลท่านโดยนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน อ่านต่อ

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับจดทะเบียนบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น จะต้องมีผู้ร่วมก่อการในการจัดตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป โดยต้องไปดำเนินจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมกับมีข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท ดังนี้

 • 01
  ชื่อของบริษัท
 • 02
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สาขา พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน
 • 03
  ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ และหรือชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจ
 • 04
  วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการ
 • 05
  ทุนจดทะเบียน
 • 06
  ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
 • 07
  ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชนของพยาน 2 คน
 • 08
  ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชนของกรรมการ
 • 09
  ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
 • 10
  รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท
 • 11
  ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมค่าตอบแทน
 • 12
  ดวงตราสำคัญ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สอบถามบริการงานจดทะเบียน

ติดปัญหาในการทำเอกสารจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิและสมาคมทุกประเภท งานจดทะเบียนอื่นๆ รวมถึง การจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และ ใบอนุญาตทำงาน Work permit
ติดต่อเรา Line@: @pmpserve  หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpgroup.thailand@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัท กับ PMP START-UP INTERNATIONAL

รับจัดตั้งบริษัท

บริการรับจดทะเบียนบริษัทอย่างครบวงจร

PMP START-UP INTERNATIONAL บริการรับจดทะเบียนบริษัทที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายในราคาเหมาะสม

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

บริการรับจดทะเบียนบริษัทระดับมืออาชีพ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัทให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงมาตรฐานและความถูกต้อง

จ้างจดทะเบียนบริษัท

บริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ

เราพร้อมให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทแก่ท่านด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา

รับจดจัดตั้งบริษัท

ราคายุติธรรมและเหมาะสม

เราบริการรับจดทะเบียนบริษัท ราคาเหมาะสม การันตีมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทในราคาที่ยุติธรรมต่อทุกธุรกิจ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม

รับจดบริษัท

ความซื่อสัตย์และจริงใจ

เรายึดหลักการบริการที่จริงใจ เราจึงให้คำปรึกษาและแนะนำเฉพาะข้อเท็จจริง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจ กระบวนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท พีเอ็มพี กรุ๊ป โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เราเป็น สำนักงานบัญชี และนักบัญชีคุณภาพที่ได้รับอนุญาต และชำนาญการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ  โดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพ ทางด้านบัญชีและภาษี รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีธุรกิจ วางแผนภาษี รวมทั้งบริการทางด้านจดทะเบียนนิติบุคคล

   

ฝากข้อความที่แบบฟอร์มด้านล่าง เราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด


Scroll to Top