บริการรับจดทะเบียนมูลนิธิ
จดทะเบียนสมาคม

PMP SERVE (THAILAND) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชี ภาษี และการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลรูปแบบต่าง ๆ รับจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม

ทิพธิวา_211008_2

จดทะเบียนมูลนิธิกับ PMP SERVE (THAILAND) "ครบจบ" ในที่เดียว

https://www.pmpservethailand.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-logo_transparent-home.png
 • จดจัดตั้งมูลนิธิ กับกระทรวงมหาดไทย
 • จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรมสรรพากร
 • จดทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนพนักงาน สำนักงานประกันสังคม

Line: @pmpserve

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.น.3)
ข้อบังคับของมูลนิธิ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
การดำเนินงานของคณะกรรมการของมูลนิธิ
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ
รายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ
หนังสือคำมั่นสัญญาของมูลนิธิ
บันทึกคำให้การของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
หนังสือรับรองผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
หนังสือรับรองความประพฤติของผู้เริ่มก่อนการ ชาวต่างชาติ **กรณีมีชาวต่างชาติ**
ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมจองชื่อมูลนิธิ
ออกแบบโลโก้ สัญลักษณ์ มูลนิธิ
ออกแบบใบประกาศรับบริจาค ของมูลนิธิ
รายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับมูลนิธิ
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลนิธิ
ขึ้นทะเบียนนายจ้างมูลนิธิ
ขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตมูลนิธิ
แจ้งเข้าทะเบียนผู้ประกันตนของพนักงาน และสถานพยาบาล
pmp_service_001

บริการรับจดทะเบียนมูลนิธิ

มูลนิธิเป็นนิติบุคคลรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม ศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ต่าง ๆ หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ โดยไม่ใช่เป็นการมุ่งหาประโยชน์ใด มูลนิธิจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับจดทะเบียนมูลนิธิ

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับจดทะเบียนมูลนิธิมีดังนี้

 • 01
  ทรัพย์สินที่จะจัดตั้งมูลนิธิ
 • 02
  ข้อบังคับของมูลนิธิ
 • 03
  แผนผังที่ตั้งทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา
 • 04
  รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของกรรมการมูลนิธิ เช่น ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ เป็นต้น
 • 05
  รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธิ
 • 06
  หนังสือคำมั่นสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิของเจ้าของทรัพย์สิน
 • 07
  สำเนาพินัยกรรม
 • 08
  หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่
 • 09
  สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ
 • 10
  หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของเจ้าหน้าที่ดินและสำเนาโฉนดที่ดิน

ขั้นตอนการดำเนินงาน 'จดทะเบียนมูลนิธิ'

step-works

บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม

สมาคมเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล 10 คนขึ้นไป โดยมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คนยื่นคำขอจัดตั้งสมาคมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก รายได้ของสมาคมมาจากค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงของสมาชิก การจัดกิจกรรมหารายได้ของสมาคม ส่วนรายจ่ายสามารถใช้เงินได้ในทุกกรณี แล้วแต่วัตถุประสงค์และมติที่ประชุม

จดทะเบียนสมาคมกับ PMP SERVE (THAILAND) "ครบจบ" ในที่เดียว

https://www.pmpservethailand.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-logo_transparent-home.png
 • จดจัดตั้งสมาคม กับกระทรวงมหาดไทย
 • จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรมสรรพากร
 • จดทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนพนักงาน สำนักงานประกันสังคม

Line: @pmpserve

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (ส.ค.4)
ข้อบังคับของมูลสมาคม
วัตถุประสงค์ของสมาคม
การดำเนินงานของคณะกรรมการของสมาคม
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสมาคม
รายงานการประชุมจัดตั้งสมาคม
บันทึกคำให้การของบุคคลผู้จะเป็นคณะกรรมการของสมาคม
รายชื่อคณะกรรมการของสมาคม
หนังสือรับรองความประพฤติของผู้เริ่มก่อนการ ชาวต่างชาติ **กรณีมีชาวต่างชาติ**
ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมจองชื่อสมาคม
ออกแบบโลโก้ สัญญาลักษณ์ สมาคม
ออกแบบใบสมัครสมาชิก ของสมาคม
รายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับสมาคม
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสมาคม
ขึ้นทะเบียนนายจ้างสมาคม
ขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตสมาคม
แจ้งเข้าทะเบียนผู้ประกันตนของพนักงาน และสถานพยาบาล
pmp_service_004

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับจดทะเบียนสมาคมมีดังนี้

 • 01
  ข้อบังคับสมาคม
 • 02
  รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน
 • 03
  รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของกรรมการของสมาคม
 • 04
  รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม
 • 05
  แผนผังที่ตั้งของสมาคม ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา
 • 06
  หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขา
 • 07
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นสมาชิก
 • 08
  บันทึกคำให้การตรวจสอบฐานะและความประพฤติของผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการของสมาคม หรือหนังสือรับรองกรณีที่ไม่ต้องสอบปากคำพร้อมสำเนาบัตรฯ ที่แสดงว่าเป็นบุคคลน่าเชื่อถือ
 • 09
  สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติในกรณีที่สมาคมมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • 10
  หนังสืออนุญาตการกีฬาแห่งประเทศไทยกรณีเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือส่งเสริมการกีฬา
 • 11
  หนังสืออนุญาตให้ใช้ชื่อตัว ชื่อสกุลจากเจ้าของชื่อตัว ชื่อสกุล หรือทายาท (กรณใช้ชื่อตัวหรือชื่อ สกุลของบุคคลอื่นเป็นชื่อสมาคม)

ขั้นตอนการดำเนินงาน 'จดทะเบียนสมาคม'

step-works

สอบถามบริการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม จดทะเบียนมูลนิธิ

ติดปัญหาในการทำเอกสารจดทะเบียนมูลนิธิและสมาคม
ติดต่อเรา Line@: @pmpserve หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

 

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการรับจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม กับ PMP SERVE (THAILAND)

รับจัดตั้งบริษัท

รับจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม อย่างครบวงจร

PMP SERVE (THAILAND) บริการรับจดทะเบียนมูลนิธิ รับจดทะเบียนสมาคมที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจร ในราคาเหมาะสม

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

จดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคมระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญและชำนาญการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนมูลนิธิ รับจดทะเบียนสมาคมมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงมาตรฐานและความถูกต้อง

จ้างจดทะเบียนบริษัท

บริการรวดเร็ว ทันใจ

เราพร้อมให้บริการท่านด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา

รับจดจัดตั้งบริษัท

ราคายุติธรรมและเหมาะสม

เราบริการรับจดทะเบียนมูลนิธิ รับจดทะเบียนสมาคม ราคาเหมาะสม การันตีมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการรับจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคมในราคาที่ยุติธรรม ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม

รับจดบริษัท

ความซื่อสัตย์และจริงใจ

เรายึดหลักการบริการที่จริงใจ เราจึงให้คำปรึกษาและแนะนำเฉพาะข้อเท็จจริง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจ กระบวนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท พีเอ็มพี เสิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เราเป็น สำนักงานบัญชี และนักบัญชีคุณภาพที่ได้รับอนุญาต และชำนาญการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ  โดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพ ทางด้านบัญชีและภาษี รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีธุรกิจ วางแผนภาษี รวมทั้งบริการทางด้านจดทะเบียนนิติบุคคล

   

ฝากข้อความที่แบบฟอร์มด้านล่าง เราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด


Scroll to Top