บริการขอคืนภาษี

การยื่นแบบภาษีและการนำส่งภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีรายได้ รวมถึงนิติบุคคลที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ กิจการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนกิจการที่มีรายได้จากการให้กู้ยืม และการขอคืนภาษีเป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษีสามารถกระทำได้ หากภาษีที่ถูกหักไประหว่างปีนั้นมีจำนวนมากกว่าภาษีที่มีหน้าที่จ่ายจริงเมื่อคำนวณภาษีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการยื่นขอคืนภาษียังสามารถขอคืนได้ย้อนหลังถึง 3 ปีนับจากวันสุดท้ายที่ครบกำหนดการยื่นภาษี โดยผู้เสียภาษีจะได้รับเงินคืนจากกรมสรรพากรภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นแบบฯ ครบถ้วนตามกำหนดตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทภาษีอากร

บริการขอคืนภาษี

ขอคืนภาษี กับ PMP SERVE (THAILAND) ครบจบในที่เดียว

บัญชี-ร้านค้า

PMP SERVE (THAILAND) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษี รับขอคืนภาษี รับยื่นแบบภาษีทั้งรายเดือนและรายปี รับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม อ่านต่อ...

ขอบเขตในการดำเนินการบริการขอคืนภาษี

การขอคืนภาษีสามารถแบ่งตามประเภทของภาษีอากรได้ดังนี้

การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายเป็นการมอบสิทธิ์แก่ผู้มีสิทธิขอคืนภาษี ซึ่งเป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งภาษีแล้ว แต่นำส่งเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • มาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรสแห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ ค่าบริการ ค่าโฆษณา ค่าจ้างทำของ ค่าขนส่ง เป็นต้น 
  • มาตรา 27ตรี แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายที่นอกเหนือจากมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร เช่น มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ เงินได้ประเภทค่าฝึกอบรม ค่านายหน้า ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร เป็นต้น 

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • มาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการนำเครดิตภาษีที่มีเหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษี ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายไปใช้สิทธิชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  • มาตรา 84/1 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการ
  • มาตรา 84/2 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้า

การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นการให้สิทธิ์แก่ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีได้นำส่งภาษีแล้ว แต่นำส่งเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีตามมาตรา 91/11 แห่งประมวลรัษฎากร

ในการขอคืนภาษี ผู้ประกอบการควรศึกษาเงื่อนไขในการขอคืนภาษีแต่ละประเภทอย่างละเอียดและควรจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ให้พร้อมเพื่อความสะดวกในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สรรพากร ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการได้รับเงินคืนเร็วขึ้น แต่หากท่านไม่สะดวกศึกษาข้อมูลหรือไม่เข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขในการขอคืนภาษี PMP SERVE (THAILAND) ยินดีทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขอคืนภาษีให้กับท่านด้วยบริการขอคืนภาษี ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการรับขอคืนภาษีโดยตรง ประสบการณ์สูง ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ แทนท่านอย่างถูกต้องตามกระบวนการ สะดวก รวดเร็ว มืออาชีพ พร้อมคืนภาษีให้ท่านอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการดำเนินงาน

step-works

สอบถามบริการขอคืนภาษี

ติดปัญหาในการทำเอกสารขอคืนภาษี
ติดต่อเรา Line@: @pmpserve หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการรับขอคืนภาษีบริษัท กับ PMP SERVE (THAILAND)

รับจัดตั้งบริษัท

บริการขอคืนภาษีอย่างครบวงจร

PMP SERVE (THAILAND) ให้บริการขอคืนภาษีที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจรในราคาเหมาะสม

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

บริการขอคืนภาษีระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญและชำนาญการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการขอคืนภาษีให้กับผู้ประกอบการและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงมาตรฐานและความถูกต้อง

จ้างจดทะเบียนบริษัท

บริการรวดเร็ว ทันใจ

เราพร้อมให้บริการขอคืนภาษีแทนท่านด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา

รับจดจัดตั้งบริษัท

บริการขอคืนภาษี ราคายุติธรรมและเหมาะสม

เราบริการขอคืนภาษี ราคาเหมาะสม การันตีมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการขอคืนภาษีในราคาที่ยุติธรรมต่อทุกท่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม

รับจดบริษัท

ความซื่อสัตย์และจริงใจ

เรายึดหลักการบริการที่จริงใจ เราจึงให้คำปรึกษาและแนะนำเฉพาะข้อเท็จจริง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจ กระบวนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top