บริการตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี PMP SERVE (THAILAND) ครบจบในที่เดียว

PMP SERVE (THAILAND) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษีที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีแบบครบวงจร รับตรวจสอบบัญชีให้กับธุรกิจทุกประเภทอย่างครอบคลุมและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดด้วยประสบการณ์ในการรับตรวจสอบบัญชีที่ยาวนานกว่า 17 ปี ร่วมกับการใช้ระบบงานที่ทันสมัย ทำให้เรามีความพร้อมที่จะให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่ท่านด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ สำนักงานบัญชีของเรายังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำสำนักงาน เราจึงสามารถควบคุมคุณภาพงานได้ 100% ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะได้รับข้อมูลด้านบัญชีที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใช้ข้อมูลในการวางแผนของกิจการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด ยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน

ตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

PMP SERVE (THAILAND) รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปีให้กับบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ดำเนินกิจการทุกประเภทเพื่อจัดทำและยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ตลอดจนเพื่อให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หรือมีจุดใดที่ควรได้รับการแก้ไขเพื่อผลกำไรสูงสุดขององค์กร

ขอบเขตในการให้บริการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมแสดงความเห็นรับรองในรายงานการสอบบัญชี
 • ตรวจสอบบัญชีเฉพาะบางประเด็นเพื่อวัตถุประสงค์ของลูกค้าตามที่ตกลงร่วมกัน เช่น ตรวจสอบสถานะบริษัท ตรวจสอบความถูกต้องของส่วนประกอบของงบการเงิน ฯลฯ
 • ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์การบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานหรือไม่ และประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่กิจการใช้
 • เสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกตต่อผู้บริหารเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ
 • จัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในของกิจการพร้อมคำแนะนำเพื่อใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
 • สอบทานรายการค้าระหว่างปีและตรวจทานการคำนวณภาษีประจำปีเพื่อป้องกันการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
 • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการบันทึกบัญชีและยื่นภาษีในระหว่างปีเพื่อให้การจัดทำบัญชีและยื่นภาษีในระหว่างเดือนมีความถูกต้อง ช่วยวางแผนเพื่อลดภาระด้านภาษี
 • ให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีที่ถูกบันทึกโดยลูกค้ารายเดือน/รายปี และสรุปผล วิเคราะห์ผล รวมถึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในลักษณะเฉพาะของบริษัทในแต่ละอุตสาหกรรม

ตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี สมาคม / มูลนิธิ

PMP SERVE (THAILAND) รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปีให้กับสมาคม มูลนิธิ ชมรม นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทุกประเภทเพื่อจัดทำและยื่นงบการเงินเพื่อให้สมาชิก ผู้สนับสนุน บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงฐานะการเงิน และการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเพื่อเป็นการยืนยันความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรของท่าน 

ขอบเขตในการให้บริการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี สมาคม / มูลนิธิ

 • ตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมแสดงความเห็นรับรองในรายงานการสอบบัญชี
 • ตรวจสอบงบดุล งบรายรับและรายจ่าย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินของกองทุน
 • ตรวจสอบสมุดขั้นต้น ได้แก่ สมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ
 • ตรวจสอบสมุดขั้นปลาย ได้แก่ สมุดแยกประเภททั่วไป
 • ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
 • ประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่ใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
 • เสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกตต่อผู้บริหารเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ
 • แนะนำขั้นตอนการยื่นงบการเงินที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

สอบถามบริการงานตรวจสอบบัญชี

ติดปัญหาในการตรวจสอบเอกสาร
ติดต่อเรา Line@: @pmpserve หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

step-works

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการรับตรวจสอบบัญชี กับ PMP SERVE (THAILAND)

รับจัดตั้งบริษัท

บริการรับตรวจสอบบัญชีอย่างครบวงจร

PMP SERVE (THAILAND) บริษัทรับตรวจสอบบัญชีที่ให้บริการรับตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบงบการเงินประจำปีที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายในราคาเหมาะสม 

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

ตรวจสอบบัญชีระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญและชำนาญการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในการรับตรวจสอบบัญชีให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง รับรอง

จ้างจดทะเบียนบริษัท

บริการรวดเร็ว ทันใจ

เราพร้อมให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีแก่ท่านด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา พร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องแก่ท่านเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

รับจดจัดตั้งบริษัท

ราคายุติธรรมและเหมาะสม

เราบริการรับตรวจสอบบัญชี ราคาเหมาะสม การันตีมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการในราคาที่ยุติธรรมต่อทุกธุรกิจ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม

รับจดบริษัท

ความซื่อสัตย์และจริงใจ

เรายึดหลักการบริการที่จริงใจ เราจึงให้คำปรึกษาและแนะนำเฉพาะข้อเท็จจริง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจ กระบวนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top