รวม ‘ถาม-ตอบ’ เกี่ยวกับ การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work permit ที่พบบ่อยมากที่สุด

ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) คืออะไร?

Work permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นเอกสารสำคัญของชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย โดยชาวต่างชาติจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานต่อกระทรวงแรงงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาตทำงานตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ร้องขอในระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ได้แก่ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และสูงสุด 2 ปีต่อครั้ง

รวม ‘ถาม-ตอบ’ เกี่ยวกับ การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work permit ที่พบบ่อยมากที่สุด

คำถาม: ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

คำตอบ: เอกสารประกอบการขอต่อใบอนุญาตการทำงาน “ตท.5” มีดังนี้

  • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport พร้อมหน้าประทับดวงตราหนังสือเดินทาง Non-B) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  • สำเนาสัญญาจ้าง
  • สำเนารายการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมใบเสร็จรับเงิน VAT (ภพ.30) ย้อนหลัง 3 เดือน
  • เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ตามประเภทกิจการ/นายจ้าง

คำถาม: ต้องยื่นคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ภายในกี่วัน?

คำตอบ: ควรจะต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตหรือ Work Permit ก่อนที่จะหมดอายุ 30 วัน

คำถาม: ในกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุ Work Permit ไปแล้ว ระหว่างที่รอผลอยู่ สามารถทำงานได้หรือไม่?

คำตอบ: หากยื่นคำขอต่ออายุ Work Permit ภายในกำหนดเวลาแล้ว ชาวต่างชาติสามารถทำงานไปพลาง ๆ ก่อนได้ จนกว่านายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณา ซึ่งส่วนใหญ่การต่อ Work Permit ใช้เวลาราว ๆ 3-7 วัน ก็จะได้รับผลพิจารณาแล้ว

คำถาม: การขอต่อ Work Permit มีอายุสูงสุดกี่ปี?

คำตอบ: การต่ออายุ Work Permit จะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี

คำถาม: Work permit หมดอายุ ลืมต่อ Work permit จะขอต่อ Work permit ได้หรือไม่?

คำตอบ: สำหรับคนต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงานมาแล้ว และต้องการทำงานต่อในประเทศไทย ต้องดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานล่วงหน้า 30 วันทำการ ก่อนสิ้นอายุการอนุญาต ทั้งนี้ ใบอนุญาตทำงานที่สิ้นอายุแล้วจะไม่สามารถต่ออายุได้

คำถาม: การต่ออายุใบอนุญาตทำงานนี้ จำเป็นต้องให้เจ้าของใบอนุญาตทำงานไปดำเนินการด้วยตัวเองหรือไม่ หรือสามารถให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้หรือไม่ ?

คำตอบ: ในการต่อใบอนุญาตทำงาน เจ้าของใบอนุญาตทำงานสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงานได้

คำถาม: ยื่นคำขอต่ออายุ Work Permit แล้ว แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ควรดำเนินการอย่างไร?

คำตอบ: หลังจากที่ยื่นขอต่ออายุ Work Permit แล้วแต่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ยื่นขอมีสิทธิอุทธรณ์ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมการจัดหางานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งไม่อนุญาต เมื่อได้รับอุทธรณ์แล้วให้ผู้รับอุทธรณ์นำส่งคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างภายใน 15 วัน โดยรัฐมนตรีจะวินิจฉัยคำอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ซึ่งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีถือให้เป็นที่สุดการขอต่ออายุ Work Permit

คำถาม: หาก Work Permit หมดอายุแล้วไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุ แต่ยังคงทำงานอยู่ จะมีความผิดหรือไม่?

คำตอบ: ในกรณีที่ Work Permit หมดอายุไปแล้ว และทำงานอยู่โดยที่ไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุ หรือได้ยื่นคำขอไปแล้ว แต่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และไม่ได้อุทธรณ์ หรืออุทธรณ์แล้ว แต่รัฐมนตรีมีคำวินิจฉัยไม่อนุญาต จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd. บริการต่อ Work permit โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

PMP SERVE (THAILAND) เป็นผู้ให้บริการบริการขอใบอนุญาตทำงาน รับต่อ Work Permit ที่มีความชำนาญสูง พร้อมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Work Permit อย่างครอบคลุม อาทิ การขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ การต่อใบอนุญาต Work Permit การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน การแจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น ดูแลท่านโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ที่จะช่วยให้การขอใบอนุญาตทำงานและการต่อ Work permit ของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการขอ Work Permit และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ และเป็นระบบ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่าน

ที่มา: https://bangkok.immigration.go.th/th/visa_extension_mou/

Scroll to Top