หนังสือเดินทางทำงานในประเทศไทย มีกี่ประเภท ใบอนุญาตทำงานในไทยมีอะไรบ้าง?

นอกจากหนังสือเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ประเทศไทยยังมีหนังสือเดินทางทำงานประเภทต่าง ๆ ที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานหรือประกอบธุรกิจ โดยหนังสือเดินทางทำงานเหล่านี้นี้มีชื่อเรียกว่า Visa Non-B (Non-Immigrant Visa “B”) ออกโดยสถานกงสุลไทย กระทรวงต่างประเทศหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ Visa Non-B ยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้อีกหลายประเภท

Visa Non-B หนังสือเดินทางทำงานไทย มีอะไรบ้าง

 1. หนังสือเดินทางประเภท Non-Immigrant ประเภท “B” ที่ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานหรือประกอบธุรกิจ โดยชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. ล่าสุดของผู้สมัครที่ถ่ายภายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • หลักฐานวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน
 • หลักฐานการเงินที่เพียงพอ (20,000 บาทต่อคน และ 40,000 บาทต่อครอบครัว)
 • หนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงาน (ในการขอรับจดหมายฉบับนี้ นายจ้างของผู้สมัครในไทย จะต้องส่งแบบฟอร์ม ตท.3 ที่สำนักงานแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานหรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit ที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและเอกสารภาษีเงินได้บุคคลต่างด้าวหรือ ภ.ง.ด. 91 (เฉพาะในกรณีที่ผู้สมัครเคยทำงานในประเทศไทยมาก่อน)
 • เอกสารจากบริษัทที่ว่าจ้างในประเทศไทย ได้แก่
  • การจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  • รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ 5)
  • ข้อมูลบริษัท
  • รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ
  • รายชื่อแรงงานต่างชาติที่ระบุชื่อสัญชาติและตำแหน่ง
  • แผนที่ระบุที่ตั้งของบริษัท
  • งบดุลงบกำไรขาดทุนและภาษีธุรกิจ (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.พ. 30) ปีล่าสุด
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

2.หนังสือเดินทางประเภท Non-Immigrant ประเภท “B” ที่ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยชาวต่างชาติที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. ของผู้สมัครที่ถ่ายภายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • หลักฐานการเงินที่เพียงพอ (20,000 บาทต่อคน และ 40,000 บาทต่อครอบครัว) ตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย
 • จดหมายจากบริษัทของผู้สมัครที่ระบุตำแหน่งของผู้สมัคร อายุงาน เงินเดือน และวัตถุประสงค์ในการมาเยือนประเทศไทย
 • เอกสารแสดงการติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพอิสระ
 • จดหมายเชิญจากการค้าหรือหุ้นส่วน/บริษัทร่วมในประเทศไทย
 • เอกสารของบริษัทคู่ค้าหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เช่น
  • การจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  • รายชื่อผู้ถือหุ้น
  • ข้อมูลบริษัท
  • รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ
  • แผนที่ระบุที่ตั้งของบริษัท
  • งบดุลงบภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจ (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 30) ปีล่าสุด
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

3.หนังสือเดินทางประเภท Non-Immigrant ประเภท “B” ที่ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานกับบริษัทที่ขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) หรือประสงค์จะทำงานในโครงการลงทุนที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยโครงการดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทย คือ เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการส่งออก มีลักษณะเป็นการเพิ่มการจ้างงาน ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นโครงการมีส่วนร่วมในต่างจังหวัด มีลักษณะส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทย และไม่ขัดขวางธุรกิจในประเทศที่มีอยู่ โดยชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในลักษณะนี้จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ถึงบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • บัญชีรายชื่อคนต่างชาติที่ได้รับอนุมัติ

4.หนังสือเดินทางประเภท Non-Immigrant ประเภท“ B” ที่ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนในระดับต่ำกว่าระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยชาวต่างชาติที่ต้องการประกอบอาชีพครูในประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. ล่าสุดของผู้สมัครที่ถ่ายภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
 • หลักฐานวุฒิการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองการสอน
 • ประวัติของผู้สมัคร
 • จดหมายตอบรับจากสถาบันการจ้างงานหรือโรงเรียนในประเทศไทย
 • หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ใบอนุญาตโรงเรียนหรือทะเบียนธุรกิจ รายชื่อผู้ถือหุ้น และประวัติโรงเรียน
 • ใบรับรองตำรวจที่ยืนยันว่าผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือเทียบเท่า หรือจดหมายที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในประเทศของผู้สมัคร

5.Non-Immigrant Visa ประเภท “B-A” (Business Approved Visa) ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการติดต่อธุรกิจหรือเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยชาวต่างชาติจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมและอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยบริษัทร่วมของผู้สมัครที่ประสงค์จะลงทุนหรือดำเนินธุรกิจสามารถยื่นขอหนังสือเดินทางประเภทนี้ในนามของผู้สมัคร ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเมื่อใบสมัครได้รับการอนุมัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศเพื่อออกหนังสือเดินทางให้กับผู้ยื่นคำร้อง ผู้ถือหนังสือเดินทางประเภท “B-A” นี้จะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในไทยเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่เดินทางเข้ามาในประเทศครั้งแรก โดยชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในลักษณะนี้จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายขนาด 4x 6 ซม. ของผู้สมัครที่ถ่ายภายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • จดหมายจากบริษัทของผู้สมัครที่ระบุตำแหน่งของผู้สมัคร ระยะเวลาการจ้างงาน เงินเดือนและจุดประสงค์ในการเยี่ยมชมประเทศไทย/จดหมายเชิญจากการค้าขายหรือคู่ค้า/บริษัทที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
 • เอกสารแสดงการติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย
 • หลักฐานสถานะทางการเงินในกรณีที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ
 • เอกสารขององค์กรพันธมิตร/บริษัทที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เช่น
  • การจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  • รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ 5)
  • รายละเอียดบริษัทและรายละเอียดการดำเนินธุรกิจ
  • รายชื่อแรงงานต่างชาติที่ระบุชื่อ สัญชาติ และตำแหน่ง
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท
  • งบดุลงบกำไรขาดทุนและภาษีธุรกิจ (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.พ. 30) ปีล่าสุด
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

ทั้งนี้ ผู้ถือหนังสือเดินทางทำงานบางประเภทจะต้องได้รับใบอนุญาตทำงาน หรือ Work permit ก่อนจึงจะสามารถทำงานในประเทศไทยได้ สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาทำงานในประเทศไทย แต่ไม่ทราบว่าจะต้องทำหนังสือเดินทางประเภทไหน PMP SERVE (THAILAND) ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านหนังสือเดินทางยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Scroll to Top