หนังสือบริคณห์สนธิ-คือ

หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไร ? เรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องรู้

ในปัจจุบันนี้ คนรุ่นใหม่ล้วนแล้วแต่ใฝ่ฝันที่จะมีกิจการหรือเป็นเจ้าของกิจการกันแทบทั้งสิ้น แต่การก้าวไปสู่ความสำเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมการเป็นอย่างดีในทุกด้าน โดยเฉพาะในกระบวนการจดจัดตั้งบริษัทจำกัด ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่มีความสำคัญอย่างมาก นอกจากเรื่องของเงินทุนแล้ว เจ้าของธุรกิจยังจะต้องมีความรู้ทางด้านข้อกฎหมายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถจัดตั้งบริษัทเป็นของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หนังสือบริคณห์สนธิ

นอกจากในแง่ของการปฏิบัติตามกฎหมายหมายแล้ว การจดทะเบียนบริษัทยังมีข้อดีหลายประการ ตั้งแต่การเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ โอกาสในการระดมเงินทุนหรือแหล่งเงินทุนที่ง่ายกว่า เงื่อนไขในการรับผิดในหนี้สิน ไปจนถึงผลประโยชน์ในด้านภาษี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจดบริษัทนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนและจำเป็นต้องใช้เอกสารมากมาย หนึ่งในเอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำในขั้นตอนของการจดทะเบียนบริษัท ได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไร ?

หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) คือ เอกสารก่อตั้งบริษัทที่ผู้เริ่มก่อการร่วมกันจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อใช้แสดงเจตจำนงของบริษัทต่อบุคคลทั่วไป โดยเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท อาทิ จุดประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท รายชื่อผู้เริ่มก่อการ ที่อยู่ของบริษัท ทุนจดทะเบียน และข้อมูลด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนบริษัทและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิในวันเดียวกันเพื่อความสะดวกในการดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ นั่นเอง

ดาวน์โหลด หนังสือบริคณห์สนธิ : https://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj2.pdf

ข้อมูลใน หนังสือบริคณห์สนธิ มีอะไรบ้าง ?

หนังสือบริคณห์สนธิประกอบไปด้วยเอกสารทั้งหมดจำนวน 2 หน้าด้วยกัน โดยประกอบด้วยข้อมูลสำคัญของกิจการดังนี้

หน้าที่ 1 – รายละเอียดของกิจการ

  1. ชื่อบริษัทตามแบบจองชื่อนิติบุคคลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. จังหวัดที่สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่
  3. วัตถุประสงค์ของบริษัทตามแบบ ว. หรือ แบบ รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
  4. ทุนเรือนหุ้นที่จดทะเบียน
  5. ทุนจดทะเบียนของบริษัท
  6. รายละเอียดของผู้เริ่มก่อการ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ให้ประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ ชื่อ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ถือ

หน้าที่ 2 – ชื่อผู้เป็นพยาน

  1. คำรับรองลายมือชื่อของพยานจำนวน 2 รายและรายละเอียดของพยาน ได้แก่ ชื่อ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ และที่อยู่
  2. ผนึกค่าอากรแสตมป์ 200 บาท

ขอรับหนังสือบริคณห์สนธิ ได้ที่ไหน ?

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจดทะเบียนบริษัทสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อนิติบุคคล โดยสามารถดำเนินการได้ใน 2 ช่องทาง ได้แก่

  • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานสาขาทุกแห่ง
  • เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th  

ทั้งนี้ เมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสิ้น แต่ผู้ประกอบการยังไม่มีการจดทะเบียนบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 10 ปี จะถือว่าหนังสือบริคณห์สนธิฉบับดังกล่าวได้สิ้นผลลงตามกฎหมาย และหากต้องการจดจัดตั้งบริษัทใหม่ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิใหม่อีกครั้ง

ดาวน์โหลด หนังสือบริคณห์สนธิ : https://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj2.pdf

จดทะเบียนธุรกิจ สร้างความได้เปรียบ กับ PMP Serve (Thailand) ครบจบในที่เดียว

PMP SERVE (THAILAND) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทให้กับธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ จดทะเบียนบริษัทธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า จดทะเบียนบริษัทธุรกิจบริการ จดทะเบียนบริษัทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จดทะเบียนบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท จดทะเบียนบริษัทธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ โดยทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัทที่จะดำเนินการจดทะเบียนบริษัทแทนท่านในทุกขั้นตอน ช่วยให้การจดทะเบียนบริษัทของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคายุติธรรม

จดทะเบียนบริษัท

นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษี รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม รับจด VAT รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ดูแลท่านโดยนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์การทำงานในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านบัญชี ภาษี และการเงิน เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กร ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ทุกประเภทกิจการของประเทศไทย เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 492 -2283

ที่มา :

https://www.dbd.go.th/download/data_srevice/intro_step_bj_memorandum.pdf

https://www.moneywecan.com/memorandum-of-association/

https://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj2.pdf

Scroll to Top