ข้อแตกต่างระหว่าง-การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด-กับ-การจดทะเบียนบริษัท

ข้อแตกต่าง ระหว่าง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กับ การจดทะเบียนบริษัท ที่คุณควรทราบ

เมื่อผู้ประกอบการได้ดำเนินธุรกิจจนเป็นรูปเป็นร่างและต้องการขยับขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจ วิธีหนึ่งที่จะทำให้กิจการดูมั่นคงในสายตาของคู่ค่าและลูกค้า คือ การจดทะเบียนบริษัท แต่ผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่านก็ยังคงมีคำถามว่าจดทะเบียนบริษัทแบบไหนดี ระหว่างการจดทะเบียนบริษัทแบบ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ดีกว่ากัน ? ถึงจะตอบโจทย์ธุรกิจมากที่สุด

ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการจะต้องศึกษาข้อแตกต่าง ระหว่าง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กับ การจดทะเบียนบริษัทให้ชัดเจน เนื่องจากการจดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดและการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัดนั้นมีความเหมือนและความแตกต่างกันอยู่หลายประการ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่าควรจดทะเบียนบริษัทในรูปแบบไหน และนี่คือข้อแตกต่าง ระหว่าง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กับ การจดทะเบียนบริษัท ที่คุณควรทราบ

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดกับ-การจดทะเบียนบริษัท-แตกต่างกันเรื่องใดบ้าง

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กับ การจดทะเบียนบริษัท แตกต่างกันเรื่องใดบ้าง ?

จำนวนของผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ต้องมีผู้ก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • บริษัทจำกัด: ต้องมีผู้เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งหรือผู้ถือหุ้นส่วนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท(ยังไม่รวมค่าอากรแสตมป์และค่ารับรองเอกสาร)
 • บริษัทจำกัด: เสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท(ยังไม่รวมค่าอากรแสตมป์และค่ารับรองเอกสาร)

สิ่งที่นำมาใช้ในการลงทุน

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: สามารถลงหุ้นได้ด้วย 3 สิ่ง คือ เงิน ทรัพย์สิน และแรงงานโดยที่การลงทุนด้วยแรงงานจะเป็นข้อยกเว้นให้สำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีการตีมูลค่าออกมาเป็นจำนวนเงินและมีกำหนดระยะเวลาการจ่ายอย่างชัดเจน
 • บริษัทจำกัด: เป็นการลงทุนด้วยเงินในรูปแบบหุ้นที่เรียกกันว่า “ทุนเรือนหุ้น” (Capital Stock) โดยจะมีการแบ่งเงินลงทุนออกเป็นหุ้น และหุ้นแต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่ากัน โดยมูลค่าขั้นต่ำต่อหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท ดังนั้น ทุนขั้นต่ำในการจดบริษัทจะเริ่มที่ 15 บาทขึ้นไป (ผู้ถือหุ้น 3 คน ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น โดย 1 หุ้นเท่ากับ 5 บาท รวม 3 คนก็จะเท่ากับ 15 บาท)

ความรับผิดต่อหนี้สิน

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: เนื่องจากการจดทะเบียนแบบ หจก. จำเป็นต้องมีหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนแบบจำกัดความรับผิดชอบและหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดชอบ ซึ่งหุ้นส่วนแบบจำกัดความรับผิดชอบจะรับผิดชอบเฉพาะหนี้สินที่ไม่เกินสัดส่วนของหุ้นที่ตนเองลงทุนไว้ ต่างจากหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดชอบที่จะต้องรับผิดชอบหนี้สินทางธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัว โดยไม่คำนึงถึงหุ้นที่ลงไป
 • บริษัทจำกัด: แบ่งความรับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่ตนเองถือไว้ผู้ถือหุ้นจึงมีความรับผิดชอบต่อหนี้สินในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระเท่านั้นซึ่งในการจดจัดตั้งบริษัท จะมีการแบ่งทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินอย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อธุรกิจประสบปัญหา ความรับผิดชอบในหนี้สินจะจำกัดอยู่เพียงหนี้สินของบริษัท โดยที่ไม่กระทบต่อทรัพย์สินส่วนตัวแต่อย่างใด

การประชุมสามัญประจำปี

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ไม่บังคับว่าต้องมีการประชุมหุ้นส่วนประจำปี
 • บริษัทจำกัด: ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

การบริหารและตัดสินใจ

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: หุ้นส่วนแบบจำกัดความรับผิดชอบไม่มีอำนาจในการบริหารงาน แต่จะใช้เป็นการแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากกลุ่มหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งจะมีอำนาจในการตัดสินใจแทนหุ้นส่วนทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการประชุม
 • บริษัทจำกัด: ต้องมีการจัดตั้งกรรมการเพื่อกระทำการแทนบริษัท โดยจะต้องมีการประชุมและผ่านความเห็นชอบจากกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมก่อนการดำเนินการใด ๆ

ธุรกิจของคุณเหมาะกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ การจดทะเบียนบริษัท ?

ธุรกิจของคุณเหมาะกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด-หรือ-การจดทะเบียนบริษัท

เมื่อได้ทราบถึงข้อแตกต่าง ระหว่าง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กับ การจดทะเบียนบริษัทกันไปแล้ว ท่านผู้ประกอบการที่กำลังต้องการจดทะเบียนบริษัทก็คงมีแนวทางในการตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทกันในระดับหนึ่ง แต่โดยทั่วไปแล้วพบว่าการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัดจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการจดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด เนื่องจากลูกค้าหรือคู่ค่าส่วนมากมักรู้สึกว่าการจดทะเบียน หจก. นั้นเป็นการดำเนินกิจการแบบครอบครัว ส่วนการจดทะเบียน บจก. จะดูมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมากกว่า แต่ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ การจดทะเบียนบริษัทจำกัด ก็ล้วนแต่มีข้อดีในเรื่องความก้าวหน้าของธุรกิจทั้งในแง่การขยายธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ และโอกาสในการระดมทุน ซึ่งย่อมดีกว่าการประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาอย่างแน่นอน

จดทะเบียนบริษัท และ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน กับ PMP SERVE (THAILAND) โดยทีมงานมืออาชีพ

PMP SERVE (THAILAND) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด และ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนแก่ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัท และ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด และ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนการอย่างยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัทให้กับธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้การจดทะเบียนบริษัท และ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคายุติธรรม ดำเนินการแทนท่านทุกขั้นตอน การันตีด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในการให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด และ การให้บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอย่างครบวงจร พร้อมให้บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 396 -2452

ที่มา : https://www.moc.go.th/index.php/faq/12-2015-10-06-07-36-48.html

Scroll to Top