เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีเอ็มพี เสิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งและดำเนินงาน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการทางบัญชี ภาษีอากร และจัดหาเงินลงทุน ซึ่งได้มีนโยบายทางธุรกิจให้บริการทางด้านบัญชี และภาษี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล และบริการอื่นๆ เราเป็น สำนักงานบัญชี และนักบัญชีที่ได้รับอนุญาต และชำนาญปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ โดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพ ทางด้านบัญชีและภาษี รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีธุรกิจ วางแผนภาษี รวมทั้งบริการทางด้านจดทะเบียนนิติบุคคล  อ่านเพิ่มเติม

3

วิสัยทัศน์

 • พัฒนาองค์กร

  เพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากร อย่างต่อเนื่อง

 • สร้างบุคลกร

  ที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน ในงานบริการด้านบัญชี และภาษีอากร

 • พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

  ให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

 • พัฒนาการตรวจสอบ 

   เพื่อลดความผิดพลาดให้เหลือระบบต่ำสุด
  เพื่อให้ได้นักบัญชี และสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ในการให้บริการทางบัญชี ภายใต้โครงสร้างการทำงาน บริหารจัดการที่ดี

ภารกิจของเรา

ในการบริการทางด้านบัญชีที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า เพื่อความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชี และภาษีอากร การนำส่งภาษีให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี การตรวจสอบภายในต่างๆ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการให้ข้อมูลทางบัญชี การเงิน หรือคำแนะนำที่มีประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ ที่ถูกต้อง ทันเวลา เพื่อช่วยในการพิจารณาและวิเคราะห์การตัดสินใจของกิจการ เพื่อการบริหารธุรกิจให้เจริญเติบโตก้าวหน้า หรือสำหรับการแก้ปัญหา หรือเพื่อการลงทุน ซึ่งส่งผลให้สามารถเสริมสร้างมูลค่าของธุรกิจ และความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน โดยการวางแผนทางการเงิน กระแสเงินสด และตัววัดประสิทธิภาพในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีที่สุด และการนำเทคโนโลยี เข้าใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี และระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจและเลือกใช้บริการ บริษัท พีเอ็มพี เสิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

002-accounting

เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านงานบัญชี

004-return

หมดความกังวลในเรื่องทำบัญชี และภาษีอากร

เพื่อใช้เวลาทุ่มเทไปกับการทำธุรกิจ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง

005-document

เพื่อใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในทางการเงิน และทางธุรกิจ มากกว่าการเห็นแค่ตัวเลขทางบัญชี

รับจดทะเบียนบริษัท-ด่วน

เพื่อลดอัตราการจ้างงานที่ไม่ต้องการจ้างนักบัญชีทำงานเต็มเวลา

analytics (1)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนใหม่ หรือ SME

ที่ต้องการระบบบัญชีที่ถูกต้องเป็นระบบ ตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มต้นในการทำธุรกิจ

รับจัดตั้งบริษัท

ผู้ประกอบการที่เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการทำบัญชี และภาษีอากร มีความสำคัญ

ป้องกันปัญหากับกิจการ ซึ่งถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่สำคัญและจำเป็น

Scroll to Top