เปลี่ยนหนังสือเดินทางเพื่อทำงานเป็นอาจารย์ (NON-B) ต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนการเปลี่ยนหนังสือเดินทางทำงานสำหรับเป็นอาจารย์ (NON-B)

เมื่อชาวต่างชาติที่ทำงานเป็นครูผู้สอนมีความต้องการยื่นขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องอยู่เพื่อปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน สามารถดำเนินการต่ออายุหนังสือเดินทางทำงาน กรณีเป็นครูผู้สอน (Non-B Visa /Teaching Purpose Extension) ซึ่งการขอต่ออายุหนังสือเดินทางทำงานประเภทนี้ ผู้ขอจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อยู่แล้ว ทั้งนี้ ในการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นประเภททำงานสำหรับเป็นอาจารย์ (NON-B) มีแนวทางดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ และค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนหนังสือเดินทาง

 1. แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist Visa หรือ Transit Visa เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีหนังสือเดินทางแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
 2. 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (เช่น หน้าข้อมูลส่วนตัว, รอยตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี), บัตรขาออก (ตม.6))
 3. รูปถ่าย ขนาด 4×6 ซม. หรือ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 5. การปฏิบัติหน้าที่ครู หรืออาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐ
  • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากคณบดีขึ้นไปในสถาบันอุดมศึกษา
  • หรือจากผู้อำนวยการในสถาบันต่ำกว่าอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนังสือสำนักงานเขตในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  • แบบหนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบกรมการจัดหางาน)
  • สำเนาสัญญาว่าจ้าง (เริ่มสัญญาจ้าง ณ เดือน ที่มายื่นคำขอ)
  • คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของบุคคลต่างด้าวประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ติดต่อสอบถาม 0-2575-1058-60 หรือ Call Center 0-2572-8442 ), เอกสารแสดงผลการเรียนและหลักฐานการสอบทางภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEIC)
 6. การปฏิบัติหน้าที่ครูหรืออาจารย์ในสถานศึกษาเอกชน
  • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากคณบดีขึ้นไปในสถาบันอุดมศึกษา หรือจากผู้อำนวยการในสถาบันต่ำกว่าอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนังสือสำนักงานการศึกษาเอกชน (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนนานาชาติ (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  • หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบกรมการจัดหางาน)
  • สำเนาสัญญาว่าจ้าง (เริ่มสัญญาจ้าง ณ ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  • คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของบุคคลต่างด้าวประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ติดต่อสอบถาม 0-2575-1058-60 หรือ Call Center 0-2572-8442), เอกสารแสดงผลการเรียน และแสดงหลักฐานการสอบทางภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEIC)
  • สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
  • สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ครูใหญ่ หรือผู้อำนวยการของสถานศึกษา

กฎระเบียบ และสิ่งที่ต้องรู้ในการทำหนังสือเดินทาง

 1. เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นอาจารย์ (รหัส B) อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้
 2. การขอต่ออายุหนังสือเดินทางทำงานประเภทนี้ ชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อยู่แล้ว
 3. ควรยื่นขอต่อล่วงหน้าก่อนอายุหนังสือเดินทางหมดอย่างน้อย 30 วัน โดยจะขอขยายเวลาการพักอาศัยเพื่ออยู่ทำงานได้สูงสุด 1 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยในระหว่างที่รอผลพิจารณาสามารถอาศัยอยู่ประเทศไทยไปพลาง ๆ ก่อนได้
 4. ในการขอต่ออายุหนังสือเดินทางทำงานครั้งแรก เจ้าหน้าที่จะอนุญาตหนังสือเดินทางให้ 30 วัน เพื่อรอการพิจารณาอนุมัติหนังสือเดินทางทำงานเป็นเวลา 1 ปี ดังนั้น เมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาต 30 วัน ให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง ถ้าผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วก็จะอนุญาตเป็นหนังสือเดินทาง 1 ปี แต่หากผลการพิจารณายังไม่เสร็จก็จะต่อหนังสือเดินทางให้อีก 30 วัน จนกว่าผลการพิจารณาจะออก
 5. หลังจากได้รับหนังสือเดินทางทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นแบบรายงานตัว (ตม.47) ทันที เพื่อขออยู่ในประเทศไทยทุก 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ทำงาน หากยื่นล่าช้าจะถูกปรับวันละ 500 บาท (ยื่น 4 ครั้ง/ปี)
 6. เมื่อมีความจำเป็นต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็ตาม ควรยื่นขอ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งเป็นการขอยื่นใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยได้อีกครั้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ใกล้ที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่มี Re-Entry หนังสือเดินทางจะถูกยกเลิกอัตโนมัติหลังจากออกนอกประเทศ (ยกเว้นผู้ที่ถือ Multiple Entry อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำ)

PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd. บริการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ต่อหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) บริการที่ปรึกษา

PMP SERVE (THAILAND) เป็นผู้ให้บริการบริการขอใบอนุญาตทำงาน รับทำ Work Permit ต่อใบอนุญาตทำงาน และต่อหนังสือเดินทางที่มีความชำนาญสูง พร้อมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Work Permit อย่างครอบคลุม อาทิ การขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ การต่อใบอนุญาต Work Permit การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน การเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทางหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และต่อหนังสือเดินทางให้ชาวต่างชาติทุกประเภท การแจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น ดูแลท่านโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ที่จะช่วยให้การขอใบอนุญาตทำงานของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการขอ Work Permit และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ และเป็นระบบ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับท่านด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและการดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า

ที่มา:

https://www.immigration.go.th/wp-content/uploads/2022/02/2.FOR-WORKING-AS-TEACHER-NON-B.pdf

Scroll to Top