เอกสารจดทะเบียนทะเบียนมูลนิธิ/สมาคม

ปัจจุบันมีผู้สนใจการจัดตั้งมูลนิธิ/สมาคมอยู่ไม่น้อย แต่ก่อนจะจดทะเบียนมูลนิธิ/สมาคมนั้น ผู้จัดตั้งต้องมีการศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบด้าน อย่างในการจดมูลนิธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 111 กำหนดให้มูลนิธิต้องมีคณะกรรมการของมูลนิธิที่ประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 3 คนเป็นผู้ดำเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธิ อีกทั้งต้องมีบุคคลหรือคณะบุคคลมาร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทั้งทรัพย์สินที่จะจัดตั้งมูลนิธิ จัดทำข้อบังคับ กำหนดที่ตั้งสำนักงาน รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ ฯลฯ ส่วนการจัดตั้งสมาคมนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 78 กำหนดไว้ว่าการก่อตั้งสมาคมจะต้องประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 3 คน มีการจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รวมถึงต้องมีแนวทางการปฏิบัติและจดทะเบียนเป็นนิติบุคล แต่ไม่ใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน โดยที่มูลนิธิจะเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างอื่น ส่วนสมาคมก็จะต้องเป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์เช่นกัน แต่ต้องมีลักษณะของการดำเนินการที่ต่อเนื่อง โดยที่กล่าวมานี้ทั้งการจดทะเบียนมูลนิธิ/สมาคมจะมีขั้นตอนและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อีกหลายรายการซึ่งแน่นอนว่าย่อมนำมาซึ่งความยุ่งยากและอาจใช้เวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ พอสมควร

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ/สมาคม

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ/สมาคมมีดังนี้

 • เอกสารหลักฐานในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
  1. รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรทำมูลนิธิ
  2. รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิทุกคน
  3. ข้อบังคับของมูลนิธิ
  4. คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิของเจ้าของทรัพย์สิน (1) ที่มีผลตามกฎหมาย
  5. สำเนาพินัยกรรม ในกรณีที่การขอจดทะเบียนมูลนิธิหรือการจัดทรัพย์สินสำหรับมูลนิธิตาม (1) เกิดขึ้นโดยผลของพินัยกรรมนั้น
  6. สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ส่วนราชการออกให้และสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของบุคคลตาม (1) และ (2)
  7. แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ตั้งสำนักงานสาขาทุกแห่ง (ถ้ามี)
  8. หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่
  9. สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ (ถ้ามี)
  10. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือทายาท หรือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 • เอกสารหลักฐานในการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
  1. ข้อบังคับของสมาคม
  2. รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน
  3. รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมทุกคน
  4. รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม
  5. แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี)
  6. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ของสมาคม
  7. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมทุกคน
  8. แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ/สมาคม

สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ/สมาคมมีรายละเอียดดังนี้

 • อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นของมูลนิธิ
  1. ค่าคำขอ ฉบับละ 10 บาท
  2. ค่าจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 200 บาท
  3. ค่าจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ 50 บาท
  4. ค่าจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ 50 บาท
  5. ค่าขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิ สำหรับมูลนิธิหนึ่ง ครั้งละ 50 บาท
  6. ค่าคัดและรับรองสำเนาเอกสาร ฉบับละ 10 บาท
 • อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นของสมาคม
  1. ค่าจดทะเบียนสมาคม 2,000 บาท
  2. ค่าจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม หรือค่าจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ครั้งละ 200 บาท
  3. ค่าตรวจเอกสาร ครั้งละ 50 บาท
  4. ค่าคัดสำเนาเอกสาร พร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง แผ่นละ 10 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
  5. ค่าคำขอให้นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสมาคม ครั้งละ 5 บาท

จดทะเบียนมูลนิธิ/สมาคมโดยมืออาชีพ กับ PMP Serve (Thailand) Co., Ltd.

PMP SERVE (THAILAND) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชี ภาษี และการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลรูปแบบต่าง ๆ รับจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม จดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ดูแลท่านโดยนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนมูลนิธิ รับจดทะเบียนสมาคมที่จะช่วยให้การจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคมของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคมและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ถูกต้อง และชัดเจน ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านบัญชี ภาษี และการเงิน เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่านที่ต้องการจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคมทุกท่าน

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 492 -2283

ที่มา

https://www.dopa.go.th/public_service/service_guide362/view363

https://www.dopa.go.th/public_service/service_guide155/view156

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER12/DRAWER094/GENERAL/DATA0000/00000095.PDF

Scroll to Top