เอกสารจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้าง ?

แม้การจดจัดตั้งบริษัทจะมีข้อดีหลายประการ ทั้งการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจและการเพิ่มโอกาสในการระดมเงินทุนหรือแหล่งเงินทุน แต่การจดจัดตั้งบริษัทนั้นมีเงื่อนไขต่าง ๆ มากมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งแง่ของรายละเอียด เอกสารที่ใช้ ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท จำนวนทุนจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและเตรียมความพร้อมในเรื่องการจดทะเบียนบริษัท โดยเฉพาะการจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดตั้งบริษัทที่ค่อนข้างซับซ้อนและประกอบด้วยเอกสารหลากหลายรายการ อาทิ แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนบริษัท รายละเอียดกรรมการ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท ข้อบังคับ หลักฐานการชำระค่าหุ้น เป็นต้น เพื่อนำเอกสารเหล่านั้นยื่นจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งแน่นอนว่าหากมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นเพียงเล็กน้อย ย่อมทำให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาในการดำเนินการอย่างมาก

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น หลังจากการจองชื่อบริษัทและจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ดังนี้

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท
 4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
 5. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
 6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
 7. แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบกำหนด
 8. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการข้อมูลเครดิต บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น)
 9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
 10. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัท พร้อมลายมือชื่อ
 11. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
 12. สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
 13. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 14. กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
 15. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
 16. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 17. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
 18. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 19. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมผนึกอากรแสตมป์ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท

เดิมทีในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะมีการคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่สูงตามไปด้วย แต่ด้วยกฎหมายใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์มีประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษาได้มีการคิดค่าธรรมเนียมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันในอัตราคงที่และเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้รับประโยชน์ในแง่ของค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยปัจจุบัน การจดทะเบียนบริษัทมีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจำกัด 500 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทจำกัด 5,000 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ฉบับละ 100 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมในการตรวจเอกสารคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบของบริษัทจำกัด รายละ 50 บาท
 5. ค่าธรรมเนียมในการตรวจเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด รายละ 50 บาท
 6. ค่าธรรมเนียมในการรับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท
 7. ค่าอากรแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ 200 บาท
 8. ค่าอากรแสตมป์หนังสือจดทะเบียน 200 บาท

จดทะเบียนบริษัทโดยมืออาชีพ กับ PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd.

PMP SERVE (THAILAND) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนบริษัท ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด พร้อมรับจดทะเบียนบริษัทให้กับธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ จดทะเบียนบริษัทธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า จดทะเบียนบริษัทธุรกิจบริการ จดทะเบียนบริษัทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จดทะเบียนบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท จดทะเบียนบริษัทธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ รับจดทะเบียนบริษัทโดยทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัทอย่างยาวนานที่จะช่วยให้การจดทะเบียนบริษัทของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมายด้วยการดำเนินการแทนท่านทุกขั้นตอนด้วยบริการจดทะเบียนบริษัท ราคายุติธรรม การันตีด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปี ในการให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด พร้อมให้บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 492 -2283

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , อัตราค่าธรรมเนียม

Scroll to Top