หนังสือเดินทาง(Visa) คืออะไร และมีขั้นตอนทำอย่างไร

หนังสือเดินทาง (Visa) คือ หลักฐานสำคัญในการขออนุญาตเพื่อเดินทางเข้าประเทศ โดยจะใช้ประกอบกับหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ ใช้เข้าประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไป โดยมีช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่าสามารถอยู่ได้นานเท่าไร รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น  เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้ หรือแม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น โดยหนังสือเดินทางจะต้องออกโดยสถานทูตของประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนกันได้ แต่ก็มีข้อยกเว้นบางประเทศที่ได้ทำข้อตกลงไม่ต้องขอหนังสือเดินทางระหว่างประเทศก็ได้  หรือการยกเว้นหนังสือเดินทางนั้นเอง

ประเภทของหนังสือเดินทาง

สำหรับหนังสือเดินทางนั้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท คือ

·      หนังสือเดินทางประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) มีอายุ 3 เดือน พักได้ไม่เกินครั้งละ 30 วัน

·      หนังสือเดินทางประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) มีอายุ 3 เดือน หรือ 12 เดือน พักได้ไม่เกินครั้งละ 60 วัน

·      หนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) มีอายุ 3 เดือนสำหรับเดินทางครั้งเดียว หรือ 1 ปีสำหรับเดินทางหลายครั้ง พักได้ไม่เกินครั้งละ 90 วัน

·      หนังสือเดินทางประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa) มีอายุ 3 เดือน หรือ 6 เดือน พักได้ไม่เกินครั้งละ 90 วัน

·      หนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว (Long Stay O-A , O-X) มีอายุ 1 ปีสำหรับเดินทางครั้งเดียว หรือ 10 ปีสำหรับเดินทางหลายครั้ง

·      หนังสือเดินทางประเภททูต (Diplomatic Visa) พักได้ไม่เกินครั้งละ 90 วัน

·      หนังสือเดินทางประเภทราชการ (Official Visa) พักได้ไม่เกินครั้งละ 90 วัน

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

ในการยื่นขอหนังสือเดินทาง ผู้ยื่นคำร้องสามารถดำเนินการผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

·      การยื่นขอหนังสือเดินทางผ่านสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้อง

การยื่นขอหนังสือเดินทาง ณ สถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอหนังสือเดินทางนั้นเป็นช่องทางพื้นฐานที่ในการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม และเดินทางไปยังสถานที่ที่ทางสถานทูตกำหนดไว้ด้วยตนเอง (หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้ในบางประเทศ) ปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศมักจะนิยมให้ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งหรือที่เรียกว่าศูนย์รับคำร้องขอหนังสือเดินทางเป็นผู้ดำเนินการรับส่งเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ โดยที่ผู้ยื่นคำร้องไม่ต้องไปสถานทูตด้วยตนเอง อาทิ ประเทศในแถบยุโรป แต่บางประเทศก็ต้องดำเนินการผ่านสถานทูตเท่านั้น อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

·      การยื่นขอหนังสือเดินทางผ่านระบบออนไลน์

ปัจจุบัน บางประเทศเริ่มให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถขอหนังสือเดินทางได้ผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศนั้น ๆ แทนการส่งเอกสารที่อาจมีข้อจำกัดทางด้านสถานที่ ซึ่งมีทั้งการยื่นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดแล้วรอฟังผลผ่านอีเมล จากนั้นจึงส่งหนังสือเดินทางเพื่อรับตราประทับผ่านไปรษณีย์ และการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ก่อน แล้วเดินทางไปยังสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอหนังสือเดินทางอีกครั้งเพื่อสัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

·      การยื่นขอหนังสือเดินทางผ่านสนามบินปลายทาง

ในบางประเทศนั้นมีข้อกำหนดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย นั่นคือการขอหนังสือเดินทาง ณ สนามบินปลายทาง หรือ Visa on Arrival ซึ่งผู้ยื่นคำร้องไม่จำเป็นต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางใด ๆ ในประเทศไทยก่อน จากนั้นเมื่อถึงสนามบินปลายทางก็สามารถยื่นเอกสารขอรับตราประทับหนังสือเดินทาง

ในสนามบินได้ทันที ทั้งนี้ Visa on Arrival ก็ยังมีความแตกต่างจากฟรีหนังสือเดินทาง เนื่องจาก Visa on Arrival ยังคงมีการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอย่างเต็มรูปแบบ และยังมีการคิดค่าธรรมเนียมการขอหนังสือเดินทางด้วย ส่วนประเทศที่ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางนั้นเพียงยื่นหนังสือเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางและต่อหนังสือเดินทาง

  • หนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 1 ปี (Long Stay O-A) ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
  • หนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 10 ปี (Long Stay O-X) ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
  • หนังสือเดินทางประเภทอัธยาศัยไมตรี ยกเว้นค่าธรรมเนียม
  • หนังสือเดินทางประเภทราชการ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
  • หนังสือเดินทางประเภททูต ยกเว้นค่าธรรมเนียม
  • หนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราว 3 เดือน ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  • หนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราว 12 เดือน ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
  • หนังสือเดินทางประเภทนักท่องเที่ยว 3 เดือน ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  • หนังสือเดินทางประเภทนักท่องเที่ยว 12 เดือน ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
  • หนังสือเดินทางประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม 800 บาท (ไม่เกิน 4 ครั้ง)

การขอหนังสือเดินทางแต่ละประเทศประกอบด้วยเงื่อนไข เอกสาร ความยากง่ายในการขอ และระยะเวลาของหนังสือเดินทางที่สามารถขอได้ที่แตกต่างกัน จึงควรศึกษารายละเอียดทุกครั้งก่อนดำเนินการเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แต่ละประเทศกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและไม่ให้เป็นการเสียเวลา โดยก่อนที่จะไปติดต่อที่สถานทูตหรือศูนย์รับยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง จำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม นอกจากนี้ การขอใบอนุญาตทำงานและการยื่นขอหนังสือเดินทางหรือการต่ออายุสำหรับชาวต่างชาติมักประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน และอาจต้องใช้เวลามากกว่าจะดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากกฎและข้อบังคับในการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดและมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นเอง

PMP Serve (Thailand) Co., Ltd. บริการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ต่อหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) บริการที่ปรึกษา

PMP SERVE (THAILAND) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชี ภาษี และการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลรูปแบบต่าง ๆ บริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี ต่อหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ดูแลท่านโดยนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ต่อหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ถูกต้อง และชัดเจน ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านบัญชี ภาษี และการเงิน เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ทุกท่าน

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 492 -2283

ที่มา

https://consular.mfa.go.th/th/page/ประเภทและหลักเกณฑ์การขอ-visa

Scroll to Top