ใบการอนุญาตเข้าประเทศ Visa BOI คืออะไร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนสำหรับชาวต่างชาติในหลาย ๆ ด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาทำงานและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และดึงดูดบริษัทต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อยกระดับบริษัทไทยให้มีมาตรฐานและนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกิจการฐานความรู้แขนงต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ส่งเสริมนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ดังนั้น สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) หรือที่เรียกกันติดปากว่า Visa BOI หรือใบการอนุญาตเข้าประเทศแบบพิเศษ จึงได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และผู้ประกอบการวิสาหกิจให้เข้ามาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทย ซึ่งหากจะสรุปสั้น ๆ ก็อาจกล่าวได้ว่า สมาร์ทวีซ่า หรือ Visa BOI คือ วีซ่าประเภทพิเศษที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูดในบุคคลที่มีทักษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือลงทุนใน  S–Curve นั่นเอง ทั้งนี้ สมาร์ทวีซ่าจะแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ สำหรับชาวต่างชาติ 5 กลุ่ม ได้แก่

 1. SMART “T” กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talents/Highly-skilled Experts) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย
 2. SMART “I” กลุ่มนักลงทุน (Investors) ต่างชาติที่ลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย
 3. SMART “E” กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Senior Executives) ที่ทำงานในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิต หรือการให้บริการและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย
 4. SMART “S” กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Entrepreneurs) ที่เป็นชาวต่างชาติที่จะจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย
 5. SMART “O” กลุ่มคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ได้รับสิทธิ (Other)

Visa BOI แตกต่างกับ Visa อื่น ๆ อย่างไร

ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือลงทุนในราชอาณาจักรไทยมักประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการขอวีซ่า การขออนุญาตทำงาน การขอ work permit เป็นต้น แต่หากชาวต่างชาติเป็นผู้ถือสมาร์ทวีซ่าก็จะได้รับสิทธิพิเศษในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกับวีซ่า Non-B หรือวีซ่าประเภทอื่น ๆ เช่น

 • สิทธิในการพำนักในประเทศไทยสูงสุดเป็นระยะเวลา 4 ปี
 • รายงานตัวเพียงปีละ 1 ครั้ง จากปกติที่ต้องรายงานตัวทุก ๆ 90 วัน
 • สิทธิในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน
 • ได้รับสิทธิการติดตามของคู่สมรสและบุตรโดยชอบตามกฎหมาย
 • คู่สมรสได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ทุกที่ โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน

Visa BOI ทำอย่างไร

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักรสามารถยื่นขอสมาร์ทวีซ่า หรือ Visa BOI ได้ และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยก็สามารถขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นสมาร์ทวีซ่าได้หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ชาวต่างชาติยื่นขอรับรองการเป็นผู้มีสิทธิได้รับสมาร์ทวีซ่า ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจัตุรัสจามจุรี หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
 2. ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน OSS จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอสมาร์ทวีซ่า
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2 แจ้งผลการพิจารณา/ตรวจสอบให้ OSS ภายใน 20 วันทำการ
 4. OSS (BOI) จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ยื่นขอสมาร์ทวีซ่า หน่วยงานรับรองคุณสมบัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ และกรมการจัดหางานให้ทราบถึงผลของการรับรองคุณสมบัติภายใน 7 วันทำการ

ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาการทำงานรวมทั้งสิ้น 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ OSS ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทอื่นจะต้องยื่นขอรับการรับรองคุณสมบัติล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนระยะเวลาเดิมสิ้นสุด

บริการรับทำ ขอวีซ่า BOI กับ PMP SERVE (THAILAND) ครบจบในที่เดียว

PMP SERVE (THAILAND) เป็นผู้ให้บริการบริการขอวีซ่า BOI หรือ Smart Visa ใบอนุญาตทำงาน รับทำวีซ่า BOI รับทำ Smart Visa ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน เราจึงมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการดำเนินการขอวีซ่า BOI หรือ Smart Visa โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทั้งเรื่องกฎระเบียบและข้อกำหนดทางกฎหมาย พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำวิธีการเตรียมตัวและขั้นตอนที่ถูกต้องที่จะช่วยทุกท่านลดขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า BOI ที่ยุ่งยาก ช่วยตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดความซับซ้อนในการเตรียมเอกสาร ลดเวลาที่ต้องเสียไปกับการเดินทางยื่นเอกสารต่าง ๆ ทำให้การขอสมาร์ทวีซ่า หรือวีซ่า BOI ของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการขอ Work Permit และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด รับรองผ่านง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาซ้ำ

ที่มา: https://www.boi.go.th/upload/smart%20visa%20details_Thai_25Jan%202018_51278.pdf

Scroll to Top