ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) คืออะไร

ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) คืออะไร ทำไมต้องทำ Work permit

ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นเอกสารสำคัญของชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย โดยชาวต่างชาติจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานต่อกระทรวงแรงงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อทำงาน แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษตั้งแต่ปรับ จำคุก หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ในการยื่นขอ ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist/Transit) จึงจะสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานได้ ทั้งนี้ การยื่นขอใบอนุญาตทำงานหรือจะสำเร็จหรือไม่นั้นยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงทุนจดทะเบียนบริษัทนายจ้างด้วย โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาตทำงานตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ร้องขอในระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ได้แก่ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และสูงสุด 2 ปีต่อครั้ง

ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) มีกี่รูปแบบ

ในการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ นอกจากจะต้องดำเนินการทำเรื่องขอใบอนุญาตให้ถูกต้องแล้ว ยังต้องตรวจสอบด้วยว่าแรงงานเหล่านั้นจะต้องใช้ใบอนุญาตแบบใด ซึ่งรายละเอียดของใบอนุญาตจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องคอยติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ใบอนุญาตทำงานในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้

 1. ใบอนุญาตเล่มสีน้ำเงิน (ตท.11) สำหรับแรงงานที่อยู่ในกลุ่มช่างฝีมือหรือชำนาญการ แรงงานนำเข้าตาม MOU แรงงานที่ผ่านการตรวจสอบสัญชาติและข้อมูลส่วนบุคคลในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งต้องใช้คู่กับบัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในข้อ 5
 2. ใบอนุญาตแผ่นสีเหลือง (ตท.15) สำหรับแรงงานที่ทำงานตามฤดูกาล เดินทางไป-กลับระหว่างประเทศของตนเองกับแหล่งทำงานตามแต่ช่วงที่มีงานเข้ามาตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 3. ใบอนุญาตเล่มสีส้ม (ตท.11) สำหรับแรงงานที่ทำหน้าที่ในกิจการเกี่ยวกับการประมง ครอบคลุมในทุกกลุ่มงานทางทะเล ยกเว้นแรงงานประมงทะเลในข้อ 4
 4. ใบอนุญาตบัตร 3 สัญชาติ (บัตรสีชมพู) สำหรับแรงงานกลุ่มที่จดทะเบียนตามมติ ครม. ซึ่งอนุญาตให้ทำงานได้ในกิจการหลากหลายประเภท รวมถึงกิจการประมงทะเล โดยจะมีการระบุข้อความในใบอนุญาตว่า “ใบอนุญาตทำงาน” และระบุใบอนุญาตสีตามสัญชาติ ได้แก่ เมียนมา-สีเขียว ลาว-สีฟ้า กัมพูชา-สีน้ำตาล
 5. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) แต่ไม่ใช่ใบอนุญาตทำงาน และไม่มีการระบุข้อความว่า “ใบอนุญาตทำงาน” แต่มีการระบุตามสัญชาติเช่นเดียวกับข้อ 4 ใช้สำหรับแรงงานกลุ่มที่จดทะเบียนในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำและประมงทะเล โดยจะได้รับใบอนุญาตทำงานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ซึ่งต้องมีใบอนุญาตเล่มสีน้ำเงิน (ตท.11) ตามข้อ 1 หรือใบอนุญาตเล่มสีส้ม (ตท.11) ตามข้อ 3 ประกอบด้วย

การทำใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน Work permit มีดังนี้

 1. คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (แบบ ตท.1) จำนวน 1 ชุด
 2. รูปถ่ายคนต่างด้าว ขนาด 3X4 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
 5. สำเนารับรองวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองการทำงานจากผู้ที่เคยเป็นนายจ้าง
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองจากสภา/สมาคมวิชาชีพหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายของประเทศไทย จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 8. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจคนไทย จำนวน 1 ฉบับ เฉพาะกรณีที่คนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง
 9. หนังสือรับรองการจ้าง จำนวน 1 ฉบับ
 10. นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือกรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ หากเป็นส่วนราชการให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
 11. นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จำนวน 1 ชุด
 12. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ

PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd. บริการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ต่อการอนุญาตเข้าประเทศ Work permit บริการที่ปรึกษา

PMP SERVE (THAILAND) เป็นผู้ให้บริการบริการขอใบอนุญาตทำงาน รับทำใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ที่มีความชำนาญสูง พร้อมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Work Permit อย่างครอบคลุม อาทิ การขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ การต่อใบอนุญาต Work Permit การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน การแจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น ดูแลท่านโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ที่จะช่วยให้การขอใบอนุญาตทำงานของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการขอ Work Permit และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ และเป็นระบบ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการและบริษัทที่ต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร รับรองผ่านง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาซ้ำ

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 492 -2283

ที่มา

 • https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/pknjob_th/61e9c6f79da1a37afde23f8c608f88f5.pdf
 • https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/96dd0f4c136f52018cc9700f067f0377.pdf
 • https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/748ecd2d445e68e2e4530f4e595c33f6.pdf
Scroll to Top