จดทะเบียนบริษัทต้องยื่นภาษีอย่างไร

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักคิดว่าเรื่องภาษีเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แม้ว่าในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการอาจต้องเจอกับรายการตัวเลขมากมาย แต่จริง ๆ แล้ว ภาษีเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากหากศึกษาข้อมูลดี ๆ เช่นเดียวกับการยื่นภาษีในรูปแบบบริษัทหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นการยื่นภาษีที่คล้ายคลึงกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล ซึ่งจะเรียกเก็บภาษีจาก “ผลกำไร” ที่สามารถหักต้นทุนทางธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจริง และส่วนที่เหลือที่เป็นกำไรเท่านั้นที่จะนำมาคิดเป็น “เงินได้” ที่ต้องเสียภาษี โดยกฎหมายในปัจจุบันกำหนดให้ผู้ที่จดทะเบียนบริษัทยื่นภาษีปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีและภาษีเงินได้นิติบุคคลเต็มปี

อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการยื่นภาษีในรูปแบบนิติบุคคลก็คือผู้ประกอบการสามารถเสียภาษีได้ตามผลกำไรจริง  โดยไม่ใช่เป็นการเสียภาษีจากรายได้หลังหักลบค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่กำหนดมาอย่างตายตัวเหมือนการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การยื่นภาษีของนิติบุคคลจึงมีส่วนทำให้ผู้ประกอบการภาษีน้อยลงกว่าการยื่นเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดา

การคำนวณภาษีของบริษัทที่จดทะเบียนบริษัท (นิติบุคคล)

ประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่คำนวณจากรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร คูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนดในอัตรา ดังนี้

กำไรสุทธิ                                                 อัตราภาษีที่ต้องชำระ
ไม่เกิน 300,000 บาทยกเว้น
เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท15%
เกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป20%

ขั้นตอนในการยื่นภาษีบริษัทที่จดทะเบียนบริษัท (นิติบุคคล)

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ดังนี้

  • การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
  • การเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หรือยื่นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th โดยในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ยื่นแบบ ไม่ยื่นภายในกำหนดเวลา หรือยื่นรายการและชำระภาษีไว้ไม่ถูกต้อง โดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจต้องระวางโทษปรับอีกด้วย

PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd. บริการรับจดทะเบียน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ต่อใบอนุญาตเข้าประเทศ ใบอนุญาตทำงาน(Work permit) ยื่นภาษี บริการที่ปรึกษา

อย่างไรก็ดี การที่ผู้ประกอบการจะยื่นเสียภาษีอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากผู้ประกอบการจะต้องทำบัญชีอย่างชัดเจนว่าในปีนั้น ๆ มีต้นทุนทางธุรกิจเท่าไร รายได้เท่าไร เมื่อนำมาคำนวณแล้วเป็นผลกำไรเท่าไรแล้ว ยังต้องมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีมารับรองความถูกต้องของบัญชีก่อนจะไปยื่นภาษีอีกด้วย

PMP SERVE (THAILAND) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี การเงิน และการรับจดทะเบียนบริษัท ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับต่อใบอนุญาตเข้าประเทศ ใบการอนุญาตทำงาน (Work permit) รับยื่นภาษี และบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงจร โดยทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์อย่างยาวนานที่จะคอยบริการทุกท่านด้วยความเอาใจใส่ รวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคายุติธรรม การันตีด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในการให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ต่อใบการอนุญาตทำงาน Work permit ยื่นภาษี บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ พร้อมให้บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 492 -2283

ที่มา

https://www.rd.go.th/9292.html

https://www.rd.go.th/62063.html

Scroll to Top