บริการรับทำบัญชีทั่วไป

รับทำบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโปรโมชั่น "บริการทำบัญชี"

บริการรับทำบัญชี PMP SERVE (THAILAND) ครบจบในที่เดียว

PMP SERVE (THAILAND) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษีที่ให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน รับทำบัญชีรายปี รับปิดงบการเงิน รับตรวจสอบบัญชี รับจัดทำบัญชี รายงานทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีแบบครบวงจร และบริการอื่น ๆ อาทิ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม เราสามารถทำบัญชีได้ทุกธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะมีความซับซ้อนมากเพียงใด ด้วยประสบการณ์ในการรับทำบัญชีที่ยาวนานกว่า 17 ปี ร่วมกับการใช้ระบบงานที่รองรับงานด้านบัญชีที่ครบวงจรและทันสมัย ทำให้เรามีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ สำนักงานบัญชีของเรายังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำสำนักงาน ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพงานได้ 100% ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะได้รับข้อมูลด้านบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ในราคาที่เหมาะสม เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน

บริการงานบัญชีรายเดือน

บริการงานบัญชีรายปี

บริการปิดงบการเงิน

บริการงานบัญชีรายเดือน

รับทำบัญชี

จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
  จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
  จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรง หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
  จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
  จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม (สปส.1-10)

 1. ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีรับอนุญาติ สำหรับกิจการการ ต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการ ต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. จัดส่ง ตารางรายงานการปฏิบัติงาน และกำหนดการนัดหมายสำหรับงาน ทั้งสิ้น 12 เดือนสำหรับผู้ประกอบการ ดำเนินการและเตรียมเอกสารและข้อมูล
 4. เข้ารับเอกสารประจำเดือน ทุกเดือน (ตามกำหนดการข้อ 2)
 5. คัดแยกเอกสาร และจัดทำบัญชีรายเดือน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ได้รับการรับรองโดยกรมสรรพากรอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย สมุดรายวัน 5 ประเภท บันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้า สมุดบัญชีแยกประเภทบัญชี

ให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร
ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษสำหรับขอคืนภาษี
ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่น ๆ
ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ
ให้คำปรึกษาปัญหาด้านการประกอบธุรกิจ แหล่งเงินทุนสำรอง การเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
ให้คำแนะนำด้านการจัดทำสัญญาจ้างงาน
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความกับคู่ค้าหรือเรื่องอื่น ๆ
ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ด้านภาษีอากร
ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ด้านภาษีอากร
ให้คำแนะนำระบบบัญชีและเอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
ให้คำปรึกษาด้านการตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ วิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า
ให้คำปรึกษาเรื่องการออกบิล การทำสต๊อกสินค้า การจัดเก็บเอกสาร
วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

บริการงานบัญชีรายปี

 จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งปี (ภ.ง.ด.50)
  จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51)
  จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (ส.บช.3)
  จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรงสรุปทั้งปี (ภ.ง.ด.1ก)
  จัดทำรายงานสรุปพนักงานของกิจการ จัดส่งให้สำนักงานประกันสังคม ประจำปี (กท.20 ก)

 1. ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีรับอนุญาติ สำหรับกิจการการ ต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการ ต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. ตรวจสอบเอกสารบัญชี พร้อมคัดแยกเอกสารบัญชี ตามประเภทรายการบัญชี ทั้งปี
 4. จัดทำบัญชีรายเดือน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ได้รับการรับรองโดยกรมสรรพากรอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย สมุดรายวัน 5 ประเภท บันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้า สมุดบัญชีแยกประเภทบัญชี

 ให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร

  ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษสำหรับขอคืนภาษี
ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่น ๆ
 ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ
ให้คำปรึกษาปัญหาด้านการประกอบธุรกิจ แหล่งเงินทุนสำรอง การเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
ให้คำแนะนำด้านการจัดทำสัญญาจ้างงาน
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความกับคู้ค้าหรือเรื่องอื่น ๆ
ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ด้านภาษีอากร
ให้คำแนะนำระบบบัญชีและเอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
ให้คำปรึกษาด้านการตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ วิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า
ให้คำปรึกษาเรื่องการออกบิล การทำสต๊อก
สินค้า การจัดเก็บเอกสาร
วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

รับทำบัญชี

บริการปิดงบการเงิน

บริการจัดทำงบการเงิน ปิดงบการเงิน และนำส่งสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รับทําบัญชี-ราคาถูก
 • ให้คำปรึกษาปัญหาการปิดงบการเงิน
 • รับปิดงบการเงินเปล่า รับปิดงบการเงินย้อนหลัง
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการยื่นงบการเงินครั้งแรก
 • ให้คำปรึกษาในกรณีที่ได้รับจดหมายติต่อจากกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานตำรวจ
 • ให้คำปรึกษาเมื่อได้รับจดหมายตรวจสภาพกิจการ
 • เป็นตัวแทนชี้แจงเรื่องภาษีแทนผู้ประกอบการ

บริการด้านอื่น ๆ

 • ให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร
 • ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษสำหรับขอคืนภาษี
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
 • ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่น ๆ
 • ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาปัญหาด้านการประกอบธุรกิจ แหล่งเงินทุนสำรอง การเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
 • ให้คำแนะนำด้านการจัดทำสัญญาจ้างงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

step-works

สอบถามบริการรับทำบัญชี

PMP SERVE (THAILAND) ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษี บริการรับทำบัญชีรายเดือน บริการรับทำบัญชีรายปี บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชีให้กับทุกประเภทธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดแบบมืออาชีพโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ CPA (Certified Public Accountant) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและภาษีอย่างยาวนาน
ติดต่อเรา Line@: @pmpserve หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการงานบัญชี กับ PMP SERVE (THAILAND)

รับจัดตั้งบริษัท

บริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร

PMP SERVE (THAILAND) บริษัทรับทำบัญชีที่ให้บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชีที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายในราคาเหมาะสม 

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

บริการรับทำบัญชีระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญและชำนาญการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในการรับทำบัญชีให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง รับรองมาตรฐานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

จ้างจดทะเบียนบริษัท

บริการรวดเร็ว ทันใจ

เราพร้อมให้บริการด้านบัญชีและภาษีแก่ท่านด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา พร้อมให้ข้อมูลด้านบัญชีและภาษีที่ถูกต้องแก่ท่านเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

รับจดจัดตั้งบริษัท

ราคายุติธรรมและเหมาะสม

เราบริการรับทำบัญชีรายเดือน รับทำบัญชีรายปี รับปิดงบการเงิน ราคาเหมาะสม การันตีมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการในราคาที่ยุติธรรมต่อทุกธุรกิจ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม

รับจดบริษัท

ความซื่อสัตย์และจริงใจ

เรายึดหลักการบริการรับทำบัญชีที่จริงใจ เราจึงให้คำปรึกษาและแนะนำเฉพาะข้อเท็จจริง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจ กระบวนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
PMP Serve (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท พีเอ็มพี เสิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เราเป็น สำนักงานบัญชี และนักบัญชีคุณภาพที่ได้รับอนุญาต และชำนาญการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ  โดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพ ทางด้านบัญชีและภาษี รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีธุรกิจ วางแผนภาษี รวมทั้งบริการทางด้านจดทะเบียนนิติบุคคล

   

ฝากข้อความที่แบบฟอร์มด้านล่าง เราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด


Scroll to Top