บริการรับทำบัญชีทั่วไป

รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี PMP SERVE (THAILAND) ครบจบในที่เดียว

PMP SERVE (THAILAND) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษีที่ให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน รับทำบัญชีรายปี รับปิดงบการเงิน รับตรวจสอบบัญชี รับจัดทำบัญชี รายงานทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีแบบครบวงจร และบริการอื่น ๆ อาทิ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม เราสามารถทำบัญชีได้ทุกธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะมีความซับซ้อนมากเพียงใด ด้วยประสบการณ์ในการรับทำบัญชีที่ยาวนานกว่า 17 ปี ร่วมกับการใช้ระบบงานที่รองรับงานด้านบัญชีที่ครบวงจรและทันสมัย ทำให้เรามีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ สำนักงานบัญชีของเรายังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำสำนักงาน ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพงานได้ 100% ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะได้รับข้อมูลด้านบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ในราคาที่เหมาะสม เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน

บริการงานบัญชีรายเดือน

บริการงานบัญชีรายปี

บริการปิดงบการเงิน

Plan ราคาทำบัญชี

บริการงานบัญชีรายเดือน

รับทำบัญชี

จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
  จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
  จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรง หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
  จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
  จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม (สปส.1-10)

 1. ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีรับอนุญาติ สำหรับกิจการการ ต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการ ต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. จัดส่ง ตารางรายงานการปฏิบัติงาน และกำหนดการนัดหมายสำหรับงาน ทั้งสิ้น 12 เดือนสำหรับผู้ประกอบการ ดำเนินการและเตรียมเอกสารและข้อมูล
 4. เข้ารับเอกสารประจำเดือน ทุกเดือน (ตามกำหนดการข้อ 2)
 5. คัดแยกเอกสาร และจัดทำบัญชีรายเดือน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ได้รับการรับรองโดยกรมสรรพากรอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย สมุดรายวัน 5 ประเภท บันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้า สมุดบัญชีแยกประเภทบัญชี

ให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร
ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษสำหรับขอคืนภาษี
ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่น ๆ
ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ
ให้คำปรึกษาปัญหาด้านการประกอบธุรกิจ แหล่งเงินทุนสำรอง การเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
ให้คำแนะนำด้านการจัดทำสัญญาจ้างงาน
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความกับคู่ค้าหรือเรื่องอื่น ๆ
ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ด้านภาษีอากร
ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ด้านภาษีอากร
ให้คำแนะนำระบบบัญชีและเอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
ให้คำปรึกษาด้านการตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ วิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า
ให้คำปรึกษาเรื่องการออกบิล การทำสต๊อกสินค้า การจัดเก็บเอกสาร
วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

บริการงานบัญชีรายปี

 จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งปี (ภ.ง.ด.50)
  จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51)
  จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (ส.บช.3)
  จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรงสรุปทั้งปี (ภ.ง.ด.1ก)
  จัดทำรายงานสรุปพนักงานของกิจการ จัดส่งให้สำนักงานประกันสังคม ประจำปี (กท.20 ก)

 1. ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีรับอนุญาติ สำหรับกิจการการ ต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการ ต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. ตรวจสอบเอกสารบัญชี พร้อมคัดแยกเอกสารบัญชี ตามประเภทรายการบัญชี ทั้งปี
 4. จัดทำบัญชีรายเดือน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ได้รับการรับรองโดยกรมสรรพากรอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย สมุดรายวัน 5 ประเภท บันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้า สมุดบัญชีแยกประเภทบัญชี

 ให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร

  ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษสำหรับขอคืนภาษี
ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่น ๆ
 ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ
ให้คำปรึกษาปัญหาด้านการประกอบธุรกิจ แหล่งเงินทุนสำรอง การเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
ให้คำแนะนำด้านการจัดทำสัญญาจ้างงาน
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความกับคู้ค้าหรือเรื่องอื่น ๆ
ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ด้านภาษีอากร
ให้คำแนะนำระบบบัญชีและเอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
ให้คำปรึกษาด้านการตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ วิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า
ให้คำปรึกษาเรื่องการออกบิล การทำสต๊อก
สินค้า การจัดเก็บเอกสาร
วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

รับทำบัญชี

บริการปิดงบการเงิน

บริการจัดทำงบการเงิน ปิดงบการเงิน และนำส่งสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รับทําบัญชี-ราคาถูก
 • ให้คำปรึกษาปัญหาการปิดงบการเงิน
 • รับปิดงบการเงินเปล่า รับปิดงบการเงินย้อนหลัง
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการยื่นงบการเงินครั้งแรก
 • ให้คำปรึกษาในกรณีที่ได้รับจดหมายติต่อจากกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานตำรวจ
 • ให้คำปรึกษาเมื่อได้รับจดหมายตรวจสภาพกิจการ
 • เป็นตัวแทนชี้แจงเรื่องภาษีแทนผู้ประกอบการ

บริการด้านอื่น ๆ

 • ให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร
 • ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษสำหรับขอคืนภาษี
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
 • ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่น ๆ
 • ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาปัญหาด้านการประกอบธุรกิจ แหล่งเงินทุนสำรอง การเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
 • ให้คำแนะนำด้านการจัดทำสัญญาจ้างงาน

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี

PMP PLAN-A

เริ่มต้น 5,000.- บาท /ปี (417.-/เดือน)

 • เหมาะสำหรับประกอบการจดทะเบียนใหม่ มีรายการค้าไม่เกิน 20 รายการใน 1 ปี
 • 1. จัดทำบัญชี 1 ครั้ง/ปี
 • 2. ประมาณการกลางปี / จัดทำงบการเงินประจำปี
 • 3. ยื่นภาษีประจำปี (สำหรับกระทรวงพาณิชย์+กรมสรรพากร)
Beginner

PMP PLAN-B

เริ่มต้น 8,500.- บาท /ปี (708.-/เดือน)

 • เหมาะสำหรับประกอบการจดทะเบียนใหม่ มีรายการค้าไม่เกิน 40 รายการใน 1 ปี
 • 1. จัดทำบัญชี 2 ครั้ง/ปี..ทุกๆ 6 เดือน
 • 2. ประมาณการกลางปี / จัดทำงบการเงินประจำปี
 • 3. ยื่นภาษีกลางปีและ ประจำปี (สำหรับกระทรวงพาณิชย์+กรมสรรพากร
Beginner

PMP PLAN-C

เริ่มต้น 12,000.- บาท /ปี (1,000.-/เดือน)

 • เหมาะสำหรับประกอบการจดทะเบียนใหม่ มีรายการค้าไม่เกิน 80 รายการใน 1 ปี
 • 1. จัดทำบัญชี 3 ครั้ง/ปี..ทุกๆ 4 เดือน
 • 2. ประมาณการกลางปี / จัดทำงบการเงินประจำปี
 • 3. ยื่นภาษีกลางปีและ ประจำปี (สำหรับกระทรวงพาณิชย์+กรมสรรพากร)
Beginner

PMP PLAN-D

เริ่มต้น 3,000.- /เดือน

 • เหมาะสำหรับประกอบการจดทะเบียนใหม่ มีรายการค้าไม่เกิน 10 รายการใน 1 เดือน หรือ รายการค้าทั้งปีไม่เกิน 150 รายการ
 • 1. รับเอกสารบัญชี+จัดทำบัญชี ประจำทุกเดือน
 • 2. จัดทำรายงานภาษีแบบภาษี พร้อมนำส่งภาษี ประจำทุกเดือน
 • 3. ประมาณการกลางปี / จัดทำงบการเงินประจำปี
 • 4. ยื่นภาษีกลางปีและ ประจำปี (สำหรับกระทรวงพาณิชย์+กรมสรรพากร)
Beginner

PMP PLAN-E

เริ่มต้น 5,000.- /เดือน

 • เหมาะสำหรับประกอบการ SME ขนาดเล็ก มีรายการค้าไม่เกิน 20 รายการใน 1 เดือน หรือ รายการค้าทั้งปีไม่เกิน 300 รายการ
 • 1. รับเอกสารบัญชี+จัดทำบัญชี ประจำทุกเดือน
 • 2. จัดทำรายงานภาษีแบบภาษี พร้อมนำส่งภาษี ประจำทุกเดือน
 • 3. ประมาณการกลางปี / จัดทำงบการเงินประจำปี
 • 4. ยื่นภาษีกลางปีและ ประจำปี (สำหรับกระทรวงพาณิชย์+กรมสรรพากร)
 • 5. ใช้โปรแกรมบัญชี Express On Cloud ค่าบริการรวมทั้งสิ้น 6,500.-/เดือน
SME (small)

PMP PLAN-F

เริ่มต้น 8,500.- /เดือน

 • เหมาะสำหรับประกอบการ SME ขนาดกลาง มีรายการค้าไม่เกิน 30 รายการใน 1 เดือน หรือ รายการค้าทั้งปีไม่เกิน 500 รายการ
 • 1. รับเอกสารประจำเดือน+จัดทำบัญชี
 • 2. จัดทำรายงานภาษีแบบภาษี พร้อมนำส่งภาษีรายเดือน
 • 3. ประมาณการกลางปี / จัดทำงบการเงินประจำปี
 • 4. ยื่นภาษีกลางปีและ ประจำปี (สำหรับกระทรวงพาณิชย์+กรมสรรพากร)
 • 5. ใช้โปรแกรมบัญชี Express On Cloud ค่าบริการรวมทั้งสิ้น 10,000.-/เดือน
SME (Medium)

PMP PLAN-G

เริ่มต้น 10,000.- /เดือน

 • เหมาะสำหรับประกอบการ SME ขนาดกลาง มั่นคง มีรายการค้าไม่เกิน 50 รายการใน 1 เดือน หรือ รายการค้าทั้งปีไม่เกิน 1000 รายการ
 • 1. รับเอกสารประจำเดือน+จัดทำบัญชี
 • 2. จัดทำรายงานภาษีแบบภาษี พร้อมนำส่งภาษีรายเดือน
 • 3. ประมาณการกลางปี / จัดทำงบการเงินประจำปี
 • 4. ยื่นภาษีกลางปีและ ประจำปี (สำหรับกระทรวงพาณิชย์+กรมสรรพากร)
 • 5. ใช้โปรแกรมบัญชี Express On Cloud ค่าบริการรวมทั้งสิ้น 15,000.-/เดือน
SME (medium)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

step-works

สอบถามบริการรับทำบัญชี

PMP SERVE (THAILAND) ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษี บริการรับทำบัญชีรายเดือน บริการรับทำบัญชีรายปี บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชีให้กับทุกประเภทธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดแบบมืออาชีพโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ CPA (Certified Public Accountant) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและภาษีอย่างยาวนาน  โทรติดต่อเรา 065 - 396 - 2452 หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการงานบัญชี กับ PMP SERVE (THAILAND)

รับจัดตั้งบริษัท

บริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร

PMP SERVE (THAILAND) บริษัทรับทำบัญชีที่ให้บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชีที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายในราคาเหมาะสม 

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

บริการรับทำบัญชีระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญและชำนาญการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในการรับทำบัญชีให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง รับรองมาตรฐานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

จ้างจดทะเบียนบริษัท

บริการรวดเร็ว ทันใจ

เราพร้อมให้บริการด้านบัญชีและภาษีแก่ท่านด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา พร้อมให้ข้อมูลด้านบัญชีและภาษีที่ถูกต้องแก่ท่านเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

รับจดจัดตั้งบริษัท

ราคายุติธรรมและเหมาะสม

เราบริการรับทำบัญชีรายเดือน รับทำบัญชีรายปี รับปิดงบการเงิน ราคาเหมาะสม การันตีมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการในราคาที่ยุติธรรมต่อทุกธุรกิจ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม

รับจดบริษัท

ความซื่อสัตย์และจริงใจ

เรายึดหลักการบริการที่จริงใจ เราจึงให้คำปรึกษาและแนะนำเฉพาะข้อเท็จจริง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจ กระบวนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top